Powiew lata [REGULAMIN]

REGULAMIN KONKURSU
"Powiew lata w Radiu Z這te Przeboje"

I. POSTANOWIENIA OG粌NE

1. Organizatorem konkursu „Powiew lata w Radiu Z這te Przeboje”, zwanego dalej ‘Konkursem’, jest DORADZTWO MEDIOWE Sp. z o.o. z siedzib w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisane do rejestru przedsi瑿iorc闚 prowadzonego przez S康 Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru S康owego, pod numerem KRS 0000064691, Regon 631209148, NIP 7781336973 (dalej: DM) oraz GRUPA RADIOWA AGORY Sp. z o.o. z siedzib w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsi瑿iorc闚 prowadzonego przez S康 Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru S康owego, pod numerem KRS 0000126767, Regon 012268176, NIP 521-28-97-003 (dalej: GRA), zwane w dalszej cz窷ci niniejszego regulaminu (dalej: ‘Regulamin’) ‘Organizatorami’.
2. Konkurs b璠zie emitowany w blokach reklamowych na antenie stacji radiowej Z這te Przeboje Puls 95,6 FM (dalej „Stacja Radiowa”).
3. Fundatorem nagr鏚 w Konkursie jest Lubelski Rynek Hurtowy S.A. "Eliz闚ka", z siedzib: Eliz闚ka 65, 21-003 Ciecierzyn, NIP 712-10-20-809, zwany dalej ‘Fundatorem’.
4. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Z zastrze瞠niem ust. 7 poni瞠j, uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) mo瞠 by ka盥a, pe軟oletnia osoba fizyczna, zamieszkuj帷a na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na czas sta造 lub tymczasowy.
6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowi您k闚 z nim zwi您anych, w tym tak瞠 prawa do 膨dania wydania nagrody, nie mo積a przenosi na inne osoby.
7. Uczestnikami Konkursu nie mog by:
a) pracownicy kt鏎egokolwiek z Organizator闚 lub Fundatora oraz cz這nkowie ich rodzin (do II stopnia pokrewie雟twa lub powinowactwa),
b) osoby, kt鏎e w ci庵u ostatnich 3 miesi璚y poprzedzaj帷ych dzie rozpocz璚ia Konkursu uzyska造 prawo do nagrody w tym lub jakimkolwiek innym konkursie, organizowanym przez kt鏎egokolwiek z Organizator闚, a tak瞠 osoby pozostaj帷e z nimi w stopniu pokrewie雟twa w linii prostej do pierwszego stopnia albo w linii bocznej do drugiego stopnia.
8. Czas trwania Konkursu obejmuje dni w okresie od dnia 11.06.2018 r. do 15.06.2018 r.
9. Regulamin Konkursu dost瘼ny b璠zie przez ca造 czas trwania Konkursu w siedzibie Organizator闚.

II .WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Aby wzi望 udzia w Konkursie Uczestnik Konkursu wysy豉 w okresie od 11.06.2018 r. od godz. 9.00 do 15.06.2018 r. do godz. 12.00 za po鈔ednictwem poczty elektronicznej list na adres: powiewlata@zloteprzeboje.pl, wraz ze zdj璚iem swojego domowego ogr鏚ka (dalej „List”). Uczestnik Konkursu zobowi您uje si, 瞠 List nie b璠zie zawiera jakichkolwiek wizerunk闚, zar闚no Uczestnika Konkursu, jak i os鏏 trzecich, ani jakichkolwiek innych chronionych d鏏r os鏏 trzecich, w tym znak闚 towarowych.
2. Za czas dotarcia Listu do Organizator闚 uwa瘸 si moment jego wp造wu na serwer Organizator闚.
3. Uczestnik mo瞠 wys豉 tylko jeden List.
4. Listy, kt鏎e nie spe軟iaj wymog闚 okre郵onych w niniejszym punkcie II nie b璠 brane pod uwag w procesie oceny.

III. NAGRODY
1. Nagrod w Konkursie jest bon zakupowy do wykorzystania na Lubelskim Rynku Handlowym „Eliz闚ka”, o warto軼i 200 z brutto („Nagroda”).
2. W Konkursie zostanie rozdana jedna Nagroda.
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Nagrody na inn, w przypadku, gdy z przyczyn od niego niezale積ych, przyznanie takiej Nagrody nie b璠zie mo磧iwe.

IV.NAGRODY I ZASADY ICH PRZYZNANIA
1. Na antenie Stacji Radiowej zostanie podana informacja o Konkursie i opisane jego zasady.
2. Prawo do otrzymania Nagrody w Konkursie uzyska jeden Uczestnik Konkursu, kt鏎y zdaniem Komisji Konkursowej, o kt鏎ej mowa w ust. 3 poni瞠j, wys豉 najciekawszy List.
3. W celu wy這nienia zwyci瞛c闚 Konkursu, Organizator powo逝je 3 osobow Komisje Konkursow, w sk豉dzie:
a) Magdalena B豉ziak
b) Magdalena Pud這
c) Agnieszka Kobro
4. Komisja Konkursowa podejmuje decyzje zwyk陰 wi瘯szo軼i g這s闚. Decyzje Komisji Konkursowej s ostateczne i nie podlegaj 瘸dnym odwo豉niom.
5. Z zastrze瞠niem pkt III ust. 3 Regulaminu, Nagrody nie podlegaj wymianie na jakikolwiek ekwiwalent, w szczeg鏊no軼i ekwiwalent pieni篹ny.
6. Uczestnik Konkursu, kt鏎emu przys逝guje prawo do otrzymania Nagrody, powo造wany dalej jako ‘Laureat Konkursu’, zostanie poinformowany o przyznaniu Nagrody drog mailow przez przedstawiciela Komisji Konkursowej, na adres e-mail, z kt鏎ego przys豉ny zosta List oraz otrzyma has這, kt鏎e uprawnia do odbioru Nagrody.
7. Odbi鏎 Nagrody b璠zie odbywa si w siedzibie Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. "Eliz闚ka", Eliz闚ka 65, 21-003 Ciecierzyn, na podane has這.
8. Wskutek nieodebrania Nagrody, w terminie do dnia 30.06.2018 r. Laureat Konkursu traci prawo do otrzymania Nagrody.
9. Nagrody do czasu ich wydania Laureatowi Konkursu stanowi w豉sno嗆 Fundatora.

V. DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych Uczestnik闚 Konkursu jest Organizator - Grupa Radiowa Agory sp. z o.o. z siedzib w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10.
2. Organizator wyznaczy inspektora ochrony danych, z kt鏎ym mo積a skontaktowa si poprzez adres e-mail iodo@radioagora.pl lub pisemnie na adres siedziby Organizatora (w takim przypadku prosimy o dopisek „IOD”).
3. Dane osobowe Uczestnik闚 b璠 przetwarzane w celu:
a) przeprowadzenia Konkursu, w tym przekazania Nagrody,
b) ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszcze lub obrony przed takimi roszczeniami przez Organizatora.
W obu przypadkach podstaw prawn przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (od 25 maja 2018 r. – podstaw prawn przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os鏏 fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).
4. Dane osobowe Uczestnik闚 mog by przekazywane podmiotom 鈍iadcz帷ym Organizatorowi us逝gi zwi您ane z przeprowadzeniem Konkursu, w tym z wydaniem Nagrody.
5. Dane osobowe Uczestnik闚 b璠 przechowywane przez okres niezb璠ny do przeprowadzenia Konkursu, przy czym w zakresie niezb璠nym dla dochodzenia ewentualnych roszcze wynikaj帷ych z Konkursu lub obrony przed roszczeniami dane b璠 przetwarzane do chwili ich przedawnienia. Po tym okresie dane b璠 przetwarzane jedynie w celu i w zakresie wynikaj帷ym z przepis闚 prawa.
6. Uczestnikowi przys逝guje prawo dost瘼u do jego danych oraz prawo 膨dania ich sprostowania, ich usuni璚ia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
7. Uczestnikowi przys逝guje tak瞠 prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmuj帷ego si ochron danych osobowych.
8. Uczestnikowi przys逝guje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dla cel闚 wskazanych w nin. pkt V ust. 3 lit a lub b z przyczyn zwi您anych z jego szczeg鏊n sytuacj. Dla cel闚 dowodowych, Organizator prosi o wnoszenie sprzeciwu drog pisemn na adres siedziby Organizatora lub elektroniczn na adres iodo@radioagora.pl.
9. Podanie danych osobowych jest niezb璠ne do udzia逝 w Konkursie i odbioru Nagrody.

VI. PRAWA AUTORSKIE
1. Je瞠li nades豉ny przez Uczestnika Konkursu List b璠zie mia cechy utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Uczestnik Konkursu z chwil przes豉nia Listu udziela Organizatorom nieodp豉tnej licencji do korzystania z Listu lub jego fragment闚, bez ogranicze co do czasu i terytorium, na nast瘼uj帷ych polach eksploatacji:
a. utrwalanie i zwielokrotnianie technik drukarsk, reprograficzn, zapisu magnetycznego i technik cyfrow,
b. wprowadzanie do obrotu, u篡czenie lub najem orygina逝 albo egzemplarzy,
c. publiczne wystawienie, wy鈍ietlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, publiczne udost瘼nienie w taki spos鏏, aby ka盥y m鏬 mie do niego dost瘼 w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
2. Organizator z chwil uzyskania licencji, o kt鏎ej mowa w ust. 1 powy瞠j, nabywa prawo do wykonywania praw zale積ych.
3. Uczestnik Konkursu, poprzez przes豉nie Listu potwierdza, 瞠 posiada pe軟e prawa do dysponowania Listem, w szczeg鏊no軼i do zg這szenia go do Konkursu i publikacji umieszczonych w nim tre軼i i o鈍iadcza 瞠 zezwala Organizatorowi na publikacj i utrwalenie dzie豉 w postaci Listu przez Organizatora na stronie internetowej Stacji Radiowej, w mediach spo貫czno軼iowych (Facebook i Instagram) Stacji Radiowej dla cel闚 Konkursu oraz promocji Stacji Radiowej, wed逝g wyboru Organizatora, bez ograniczenia czasowego i terytorialnego.
4. Organizator ma prawo zezwoli osobom trzecim na korzystanie z utwor闚 zawartych w Li軼ie w celach i na zasadach przewidzianych w ust瘼ach powy瞠j.
5. Korzystanie z utworu Uczestnika Konkursu w zakresie okre郵onym w cz窷ci VI Regulaminu, nie wi捫e si z obowi您kiem zap豉ty na rzecz Uczestnika Konkursu ani innych os鏏 瘸dnego wynagrodzenia lub odszkodowania z tego tytu逝.
6. Uczestnik Konkursu potwierdza, i poniesie pe軟 odpowiedzialno嗆 z tytu逝 zg這szenia do Organizatora jakichkolwiek roszcze os鏏 trzecich w zwi您ku z eksploatacj Listu dla cel闚 okre郵onych w niniejszym Regulaminie.
7. Uczestnik Konkursu potwierdza, i przekazuje Organizatorowi prawo do decydowania czy List przy wykorzystaniu go zgodnie z niniejszym Regulaminem b璠zie opatrzony danymi autora (Uczestnika Konkursu), czy te b璠zie publikowany bez podawania tych danych.

VII. REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNO汎

1. Wszelkie reklamacje dotycz帷e przebiegu Konkursu, w szczeg鏊no軼i przyznawania Nagr鏚, mog by sk豉dane na adres kt鏎egokolwiek z Organizator闚 na pi鄉ie w terminie do 21 dni od daty zako鎍zenia Konkursu. Adresy Organizator闚 zosta造 wskazane w punkcie I ust. 1 Regulaminu.
2. Reklamacje nale篡 sk豉da bezpo鈔ednio w siedzibie Organizatora lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).
3. Reklamacja powinna mie form pisemn i zawiera imi i nazwisko oraz adres zamieszkania sk豉daj帷ego reklamacj, a tak瞠 adres e-mail z kt鏎ego zosta wys豉ny List, o kt鏎ym mowa w pkt. II ust. 1 powy瞠j, wraz z dok豉dnym opisem wskazuj帷ym na pow鏚 reklamacji.
4. Organizator w terminie 21 (s這wnie: dwadzie軼ia jeden) dni od otrzymania reklamacji rozpatrzy zg這szon reklamacj i pisemnie poinformuje zg豉szaj帷ego j o zaj皻ym stanowisku.
5. Organizatorzy nie ponosz odpowiedzialno軼i za dzia豉nia os鏏 trzecich, uniemo磧iwiaj帷e wzi璚ie udzia逝 w Konkursie przez jego Uczestnik闚.
6. Organizatorzy nie ponosz odpowiedzialno軼i za powsta貫 szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez Uczestnika Konkursu.
7. Organizatorzy nie ponosz odpowiedzialno軼i za przypadki przes豉nia Listu w imieniu Uczestnika Konkursu przez osoby nieuprawnione.

VIII. POSTANOWIENIA KO哸OWE
Organizator ma prawo w ka盥ym momencie trwania Konkursu wykluczy z udzia逝 w nim Uczestnika Konkursu, w szczeg鏊no軼i odm闚i mu przyznania Nagrody, je瞠li podj掖 w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie dzia豉lno軼i sprzecznej z Regulaminem.

SΣCHAJ ZΜTYCH PRZEBOJ紟!