Koncertowe wakacje Radia Z這te Przeboje. Zesp馧 Scorpions w υdzi [REGULAMIN]

REGULAMIN KONKURSU "Koncertowe wakacje Radia Z這te Przeboje. Zesp馧 Scorpions w υdzi"

POSTANOWIENIA OG粌NE

1.      Organizatorem konkursu " Koncertowe wakacje Radia Z這te Przeboje. Zesp馧 Scorpions w υdzi!" (dalej: "Konkurs") jest "GRUPA RADIOWA AGORY" Sp. z o.o. z siedzib w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do   przez S康 Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru S康owego, pod numerem KRS 0000126767, REGON 012268176, NIP 521-28-97-003, o kapitale zak豉dowym 25.019.500 z這tych,  zwany w  dalszej cz窷ci Regulaminu r闚nie "Organizator".

2.      Fundatorem nagr鏚 w Konkursie jest Organizator lub sponsorzy.

3.      Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przeprowadzany jest na antenie stacji radiowych posiadaj帷ych w nazwie wsp鏊ny cz這n "Z這te Przeboje", zwanych w dalszej cz窷ci Regulaminu 陰cznie "Stacj Radiow".

4.      Konkurs b璠zie realizowany w okresie od dnia 9 lipca 2018 r. do dnia 27 lipca 2018 r. Fina造 Konkursu odbywa si b璠 raz dziennie w okresie od dnia 9 lipca 2018 r. do dnia 27 lipca 2018 r. w dni powszednie podczas audycji pt. „Muzyka Daje Rado嗆” trwaj帷ej od godz. 10:00 do 14:00 zwanej dalej 陰cznie „Audycjami” lub osobno - „Audycj”.

5.        Uczestnikiem Konkursu mo瞠 by ka盥a pe軟oletnia osoba fizyczna. Osoby o ograniczonej zdolno軼i do czynno軼i prawnych mog wzi望 udzia w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody ich przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie.

6.        Uczestnikami Konkursu nie mog by pracownicy Organizatora, a tak瞠 cz這nkowie ich rodzin oraz osoby najbli窺ze.

7.        Laureat Konkursu, kt鏎y uzyska prawo do Nagrody nie mo瞠 bra udzia逝 w kolejnych fina豉ch Konkursu.

8.             Regulamin Konkursu dost瘼ny b璠zie przez ca造 czas trwania Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora.

I.              ZASADY KONKURSU

1.      Aby wzi望 udzia w Konkursie, s逝chacz Stacji Radiowej ("Zg豉szaj帷y") w okresie od dnia 9lipca  do dnia  27 lipca 2018 r. wysy豉 na adres konkurs@zloteprzeboje.pl list wraz z podaniem swojego imienia i numeru telefonu kontaktowego oraz imienia i numeru telefonu kontaktowego swojego bliskiej osoby („Zg豉szany”)i odpowiedzi na pytanie Kogo i dlaczego chce zabra na koncert zespo逝 Scorpions

2.      Dla zdobycia nagrody koniecznym jest, aby Zg豉szaj帷y i Zg豉szany odebrali telefon od prowadz帷ego Audycj oraz odbyli z nim rozmow zgodnie z ust瘼ami poni瞠j.

3.      Laureatem Konkursu zostaje Zg豉szaj帷y, kt鏎y prze郵e kompletne Zg這szenie zawieraj帷e w ocenie Komisji Konkursowej najciekawsz odpowied na zadanie konkursowe wskazane w ust. 1 oraz spe軟ia pozosta貫 wymagania wskazane w Regulaminie („Laureat"). W ka盥ym finale Konkursu bior udzia wszystkie kompletne Zg這szenia przes豉ne do chwili rozpocz璚ia obradowania Komisji Konkursowej przed dan Audycj.

4.      W ka盥ym finale Konkursu prowadz帷y Audycj dzwoni do Zg豉szanego wskazanego w Zg這szeniu Laureata i przeprowadza z nim rozmow, w trakcie kt鏎ej odczytuje mu to, co napisa o nim Laureat w swoim Zg這szeniu, a nast瘼nie 陰czy na antenie Zg豉szanego i Laureata i przeprowadza z nimi rozmow.

II.           NAGRODY

1.      Nagrod w Konkursie dla ka盥ego Laureata  jest podw鎩ne zaproszenie  na koncert zespo逝 Scorpions, kt鏎y odb璠zie si 29 lipca 2018 roku w υdzi w Atlas Arenie.

2.      Ka盥e zaproszenie ma warto嗆 500 z (s這wnie: pi耩set z這tych).

3.      ㄠcznie w okresie realizacji Konkursu wydanych zostanie 15(s這wnie: pi皻na軼ie) Nagr鏚 opisanych w ust. 1.

4.      Nagroda nie podlega wymianie, w szczeg鏊no軼i na ekwiwalent pieni篹ny w innej walucie czy na nagrod rzeczow.

5.      Nagrody uzyskane w terminie od 9.07 do 20.07 zostan wys豉ne przesy趾 kuriersk na wskazany przez Laureata podczas rozmowy z prowadz帷ym Audycj adres pocztowy w terminie 5 (s這wnie: pi璚iu) dni roboczych licz帷 od dnia danego fina逝 Konkursu.

Nagrody uzyskane w terminie od 23.07 do 27.07 zostan wydane w dniu koncertu 29.07.2018 w plenerowym studiu Radia Z這te Przeboje, kt鏎e b璠zie usytuowane na terenie Atlas Areny w υdzi od godziny  17.00.

6.      Organizator nie odpowiada za op騧nienia w przes豉niu Nagrody w Konkursie wynikaj帷e z op騧nienia dostarczenia wymaganych informacji.

III.        KOMISJA KONKURSOWA

1.       Komisj Konkursow stanowi prowadz帷y Audycj z Konkursem.

2.       Komisja Konkursowa obraduje przed ka盥 Audycj, wy豉niaj帷 Laureata Konkursu oraz kolejn osob, kt鏎a zostanie Laureatem, je郵i Laureat lub Zg豉szany nie odbior telefonu podczas Audycji.

IV.        DANE OSOBOWE

1.      Administratorem danych osobowych uczestnik闚 konkursu jest Organizator - Grupa Radiowa Agory sp. z o.o. z siedzib w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10.

2.      Organizator wyznaczy inspektora ochrony danych, z kt鏎ym mo積a skontaktowa si poprzez adres e-mail iodo@radioagora.pl lub pisemnie na adres siedziby Organizatora (w takim przypadku prosimy o dopisek „IOD”).

3.      Dane osobowe uczestnik闚 b璠 przetwarzane w celu:

a) przeprowadzenia Konkursu, w tym przekazania Nagrody,

b) ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszcze lub obrony przed takimi roszczeniami przez Organizatora.

W obu przypadkach podstaw prawn przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (od 25 maja 2018 r. – podstaw prawn przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os鏏 fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

4.      Dane osobowe uczestnik闚 mog by przekazywane podmiotom 鈍iadcz帷ym Organizatorowi us逝gi zwi您ane z przeprowadzeniem Konkursu, w tym z wydaniem Nagrody.

5.      Dane osobowe uczestnik闚 b璠 przechowywane przez okres niezb璠ny do przeprowadzenia Konkursu, przy czym w zakresie niezb璠nym dla dochodzenia ewentualnych roszcze wynikaj帷ych z Konkursu lub obrony przed roszczeniami dane b璠 przetwarzane do chwili ich przedawnienia. Po tym okresie dane b璠 przetwarzane jedynie w celu i w zakresie wynikaj帷ym z przepis闚 prawa.

6.      Uczestnikowi przys逝guje prawo dost瘼u do jego danych oraz prawo 膨dania ich sprostowania, ich usuni璚ia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

7.      Uczestnikowi przys逝guje tak瞠 prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmuj帷ego si ochron danych osobowych.

8.      Uczestnikowi przys逝guje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dla cel闚 wskazanych w nin. pkt IV ust. 3 lit b z przyczyn zwi您anych z jego szczeg鏊n sytuacj. Dla cel闚 dowodowych, Organizator prosi o wnoszenie sprzeciwu drog pisemn na adres siedziby Organizatora lub elektroniczn na adres iodo@radioagora.pl

9.      Podanie danych osobowych jest niezb璠ne do udzia逝 w Konkursie i odbioru  Nagrody.

V.           PRAWA AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE

1.             Zg豉szaj帷y, wraz z przes豉niem Zg這szenia potwierdza, 瞠 posiada wszelkie prawa do przes豉nego Zg這szenia i wyra瘸 zgod na odczytanie tre軼i Zg這szenia w ca這軼i lub w cz窷ciach na antenie Stacji Radiowej oraz nagranie i wyemitowanie na antenie Stacji Radiowej odczytanej tre軼i Zg這szenia, a tak瞠 eksploatacji Zg這szenia lub odczytanej tre軼i Zg這szenia w formie nada radiowych i reemisji, publicznego odtwarzania, wprowadzania do pami璚i komputera oraz emisji (w tym nadawania i udost瘼niania) w Internecie przez Organizatora, bez ograniczenia czasowego ani terytorialnego.

2.             Zg豉szaj帷y, wraz z przes豉niem Zg這szenia potwierdza, 瞠 Zg豉szany nie zg這si zastrze瞠 do uczestnictwa w Konkursie na zasadach okre郵onych w niniejszym Regulaminie.

3.             Zg豉szaj帷y oraz Zg豉szany wyra瘸j zgod na nagranie i wyemitowanie na antenie Stacji Radiowej ich wypowiedzi a tak瞠 artystycznych wykona, o ile takie powstan w ramach ich uczestnictwa w Konkursie, oraz do eksploatacji tych artystycznych wykona w formie nada radiowych i reemisji, publicznego odtwarzania, wprowadzania do pami璚i komputera oraz emisji (w tym nadawania, i udost瘼niania) w Internecie przez Organizatora, bez ograniczenia czasowego ani terytorialnego.

4.             Korzystanie z tre軼i Zg這szenia, wypowiedzi, ani z artystycznego wykonania Zg豉szaj帷ego lub Zg豉szany w zakresie okre郵onym w cz窷ci VI Regulaminu nie wi捫e si z obowi您kiem zap豉ty na rzecz Zg豉szaj帷ego lub Zg豉szanego 瘸dnego wynagrodzenia lub odszkodowania z tego tytu逝.

5.             Je瞠li Zg這szenie nades豉ne przez uczestnika Konkursu b璠zie mia這 cechy utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, uczestnik Konkursu z chwil przes豉nia Zg這szenia do Konkursu udziela Organizatorowi nieodp豉tnej licencji do korzystania ze Zg這szenia lub jego fragment闚, bez ogranicze co do czasu i terytorium, na nast瘼uj帷ych polach eksploatacji:

a.              utrwalanie i zwielokrotnianie technik drukarsk, reprograficzn, zapisu magnetycznego i technik cyfrow,

b.             wprowadzanie do obrotu, u篡czenie lub najem orygina逝 albo egzemplarzy,

c.              publiczne wystawienie, wy鈍ietlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, publiczne udost瘼nienie w taki spos鏏, aby ka盥y m鏬 mie do niego dost瘼 w miejscu i czasie przez siebie wybranym (w tym w sieci Internet).

6.             Organizator ma prawo upowa積i osoby trzecie do korzystania ze Zg這szenia lub artystycznego wykonania w zakresie, o kt鏎ym mowa w ust. 3 i 5 powy瞠j lub udzieli w tym zakresie sublicencji.

7.             Organizator z chwil uzyskania licencji, o kt鏎ej mowa w ust. 5 powy瞠j, nabywa prawo do dokonywania przer鏏ek monta穎wych, skr鏒闚 i innych zmian, potrzebnych dla emisji/publikacji tre軼i Zg這szenia w Stacji Radiowej lub Internecie.

VI.        REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNO汎

1.             Wszelkie reklamacje dotycz帷e przebiegu Konkursu, w szczeg鏊no軼i przyznawania Nagr鏚, mog by sk豉dane na adres Organizatora na pi鄉ie w terminie 30 dni od dnia zako鎍zenia Konkursu. Adres Organizatora zosta wskazany w punkcie I ust. 1 Regulaminu.

2.             Reklamacje nale篡 sk豉da bezpo鈔ednio w siedzibie Organizatora lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

3.             Reklamacja powinna mie form pisemn i zawiera imi, nazwisko oraz adres zamieszkania sk豉daj帷ego reklamacj, a tak瞠 numer jego telefonu, wraz z dok豉dnym opisem wskazuj帷ym na pow鏚 reklamacji.

4.             Organizator w terminie 21 (s這wnie: dwadzie軼ia jeden) dni od momentu otrzymania reklamacji rozpatrzy zg這szon reklamacj i pisemnie poinformuje Zg豉szaj帷ego o zaj皻ym stanowisku.

VII.     POSTANOWIENIA KO哸OWE

1.             Organizator nie ponosi odpowiedzialno軼i za dzia豉nia os鏏 trzecich, uniemo磧iwiaj帷e wzi璚ie udzia逝 w Konkursie przez jego uczestnik闚. Organizator nie ponosi odpowiedzialno軼i za ewentualne nieprawid這wo軼i i awarie w po陰czeniach sieci telefonicznych i informatycznych powsta造ch w szczeg鏊no軼i z winy operator闚 albo uczestnik闚 Konkursu.

2.             Organizator nie ponosi odpowiedzialno軼i za powsta貫 szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez uczestnika Konkursu.

3.             Organizator ma prawo zdecydowa o przerwaniu rozmowy z kt鏎ymkolwiek uczestnikiem Konkursu z powodu z貫j jako軼i po陰czenia.

4.             Prowadz帷y Audycj wykonuje tylko jedn pr鏏 nawi您ania po陰czenia telefonicznego z Laureatem i Zg豉szanym (5 sygna堯w). Je瞠li Laureat lub Zg豉szany nie odbior po陰czenia – Laureat traci prawo do nagrody.

5.             Organizator ma prawo w ka盥ym momencie trwania Konkursu wykluczy z udzia逝 w nim uczestnika Konkursu, w szczeg鏊no軼i odm闚i mu przyznania Nagrody, je瞠li podj掖 w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie dzia豉lno軼i sprzecznej z Regulaminem.

6.             W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie maj w szczeg鏊no軼i odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

7.             Organizator zastrzega prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Konkursu, przy czym zmiany niniejszego Regulaminu dokonywane b璠 wy陰cznie na korzy嗆 uczestnik闚 Konkursu i bez uszczerbku dla praw nabytych uczestnik闚 Konkursu. O wszelkich zmianach Regulaminu Organizator b璠zie informowa na antenie Stacji Radiowej i na stronie internetowej www.zloteprzeboje.pl

SΣCHAJ ZΜTYCH PRZEBOJ紟!