Mamma Mia! [REGULAMIN]

REGULAMIN KONKURSU
"Mamma Mia! w Radiu Z這te Przeboje"

I. POSTANOWIENIA OG粌NE
1. Organizatorem konkursu „Mamma Mia! w Radiu Z這te Przeboje” „zwanego dalej „Konkursem”, jest DORADZTWO MEDIOWE Sp. z o.o. z siedzib w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisane do rejestru przedsi瑿iorc闚 prowadzonego przez S康 Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru S康owego, pod numerem KRS 00000064691, Regon 631209148, NIP 7781336973 (dalej: DM) oraz GRUPA RADIOWA AGORY Sp. z o.o. z siedzib w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsi瑿iorc闚 prowadzonego przez S康 Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru S康owego, pod numerem KRS 0000126767, Regon 012268176, NIP 521-28-97-003 (dalej: GRA), zwane w dalszej cz窷ci Regulaminu „Organizatorami”.
2. Konkurs emitowany b璠zie w blokach reklamowych na antenie stacji radiowej Radia Z這te Przeboje KOLOR 90,4 FM, zwanej w dalszej cz窷ci Regulaminu „Stacj Radiow”.
3. Fundatorami nagr鏚 w Konkursie s: „DOMAR” S.A. z siedzib we Wroc豉wiu 50-079 ; ul. Braniborska 14 (53-680) wpisana do rejestru przedsi瑿iorc闚 Krajowego Rejestru S康owego prowadzonego przez S康 Rejonowy dla Wroc豉wia Fabrycznej, pod numerem KRS 104841, nr NIP 897-002-27-79, nr REGON: 9306710007 oraz Arkop Sp. z o.o., z siedzib we Wroc豉wiu, ul. Jerzmanowska 18, wpisana do rejestru przedsi瑿iorc闚 prowadzonego przez S康 Rejonowy Wroc豉w Fabryczna, VI Wydzia Gospodarczy KRS 0000551721, NIP 8943061195, zwani dalej ‘Fundatorami’.
4. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Uczestnikiem Konkursu mo瞠 by ka盥a pe軟oletnia osoba fizyczna, kt鏎a jest uprawniona do u篡tkowania telefonu w sieci kom鏎kowej dost瘼nej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Osoby o ograniczonej zdolno軼i do czynno軼i prawnych mog wzi望 udzia w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody ich przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie.
6. Uczestnikami Konkursu nie mog by pracownicy Organizator闚, a tak瞠 cz這nkowie ich rodzin oraz osoby najbli窺ze.
7. Czas trwania Konkursu obejmuje dni powszednie w okresie od 25.07.2018 od godz. 10.00 do 31.07.2018 r. do godz. 18.00.
8. U篡wane w Regulaminie poj璚ie „SMS” oznacza kr鏒k wiadomo嗆 tekstow wys豉n z lub na telefon kom鏎kowy.
9. Regulamin Konkursu dost瘼ny b璠zie przez ca造 czas trwania Konkursu w siedzibie Organizator闚 oraz na stronie www.zloteprzeboje.pl.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Celem wzi璚ia udzia逝 w Konkursie nale篡 w dniach wskazanych w pkt I ust. 7 Regulaminu wys豉 SMS o tre軼i ABBA wraz z odpowiedzi na zadane przez Prowadz帷ego danego dnia zadanie konkursowe na numer 7136.
2. Ca趾owity koszt jednego SMS-a to 1,23 z brutto (w tym 23% VAT).
3. W Konkursie nie s brane pod uwag SMS-y wys豉ne za po鈔ednictwem sieci Internet.
4. W SMS-ie Uczestnik Konkursu nie podaje 瘸dnych danych osobowych.
5. Po wys豉niu SMS-a, o tre軼i wskazanej w ust. 1 powy瞠j, ka盥y Uczestnik otrzyma SMS zwrotny potwierdzaj帷y udzia w Konkursie.
6. Organizatorzy nie ponosz odpowiedzialno軼i za skuteczno嗆 przes豉nia SMS-闚, w szczeg鏊no軼i za wszelkie awarie sieci przesy這wych.

III. NAGRODY
1. Nagrodami w Konkursie s podw鎩ne zaproszenia na specjalny, zamkni皻y pokaz filmu „Mamma Mia: Here We Go Again!”, kt鏎y odb璠zie si w dniu 1 sierpnia 2018 r. o godzinie 19:00 w kinie Helios Magnolia Park we Wroc豉wiu, o warto軼i 50 z brutto.
2. W Konkursie zostanie rozdanych 50 Nagr鏚.
3. Fundatorzy zastrzegaj sobie prawo zmiany danej nagrody na inn, w szczeg鏊no軼i na nagrod pieni篹n w wysoko軼i warto軼i danej nagrody wskazanej powy瞠j, w przypadku, gdy z przyczyn od nich niezale積ych, przyznanie takiej Nagrody nie b璠zie mo磧iwe.

IV. NAGRODY I ZASADY ICH PRZYZNANIA
1. Nagrod w Konkursie uzyskuje 10 Uczestnik闚 Konkursu, kt鏎zy ka盥ego dnia trwania Konkursu jako pierwsi wy郵 SMS o tre軼i ABBA wraz z prawid這w odpowiedzi na zadanie konkursowe na numer 7136 po og這szeniu Konkursu wraz z zadaniem konkursowym na antenie Stacji Radiowej.
2. Jeden Uczestnik Konkursu mo瞠 otrzyma tylko jedn Nagrod.
3. Za czas dotarcia SMS do Organizator闚 uwa瘸 si moment jego wp造wu na serwer wyspecjalizowanego podmiotu obs逝guj帷ego ruch SMS.
4. Z zastrze瞠niem pkt III ust. 3 Regulaminu, Nagrody nie podlegaj wymianie na jakikolwiek ekwiwalent, w szczeg鏊no軼i ekwiwalent pieni篹ny.
5. Uczestnik Konkursu, kt鏎emu przys逝guje prawo do otrzymania jednej z Nagr鏚, powo造wany dalej jako „Zwyci瞛ca Konkursu”, zostanie poinformowany o przyznaniu Nagrody telefonicznie przez Organizator闚 oraz otrzyma specjalny kod, kt鏎y uprawnia do odbioru Nagrody.
6. Zwyci瞛ca Konkursu zobowi您any jest do dokonania z Organizatorami ustale co do miejsca, terminu i sposobu odbioru tej nagrody, przy czym odbi鏎 nagrody mo瞠 nast徙i nie wcze郾iej ni 26.07.2018 r.
7. Odbi鏎 Nagr鏚 b璠zie odbywa si w siedzibie Fundator闚, tj. w Galerii Wn皻rz DOMAR, ul. Braniborska 14 we Wroc豉wiu, w informacji na parterze mi璠zy 10:00 a 20:00 od poniedzia趾u do soboty lub w siedzibie ARKOP DEWELOPER, ul. Jerzmanowska 18 we Wroc豉wiu, w biurze sprzeda篡 mi璠zy 9:00 a 17:00, od poniedzia趾u do pi徠ku.
8. Wskutek odmowy dokonania przez Zwyci瞛c Konkursu ustale dotycz帷ych odbioru nagrody, o kt鏎ych mowa w ust瘼ie poprzedzaj帷ym lub te nie dokonania takich ustale w terminie do dnia 31.07.2018 r., do godz. 18:00 Zwyci瞛ca Konkursu traci prawo do otrzymania Nagrody, a w jego miejsce wybierany jest Uczestnik z tego samego dnia Konkursu, kt鏎ego SMS z prawid這wym rozwi您aniem by nast瘼ny w kolejno軼i.
9. Do chwili przekazania Nagrody Zwyci瞛cy Konkursu Fundatorzy pozostaj jej jedynymi i wy陰cznymi w豉軼icielami.

V. DANE OSOBOWE
1. Administratorem danych osobowych Uczestnik闚 konkursu jest Organizator - Doradztwo Mediowe sp. z o.o. z siedzib w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10.
2. Organizator wyznaczy inspektora ochrony danych, z kt鏎ym mo積a skontaktowa si poprzez adres e-mail iodo@radioagora.pl lub pisemnie na adres siedziby Organizatora (w takim przypadku prosimy o dopisek „IOD”).
3. Dane osobowe Uczestnik闚 b璠 przetwarzane w celu:
a) przeprowadzenia Konkursu, w tym przekazania Nagrody,
b) ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszcze lub obrony przed takimi roszczeniami przez Organizatora.
W obu przypadkach podstaw prawn przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os鏏 fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).
c) realizacji obowi您k闚 Organizatora wynikaj帷ych z przepis闚 prawa, w szczeg鏊no軼i przepis闚 podatkowych oraz z zakresu rachunkowo軼i (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).
4. Dane osobowe Uczestnik闚 mog by przekazywane podmiotom 鈍iadcz帷ym Organizatorowi us逝gi zwi您ane z przeprowadzeniem Konkursu, w tym z wydaniem Nagrody.
5. Dane osobowe Uczestnik闚 b璠 przechowywane przez okres niezb璠ny do przeprowadzenia Konkursu, przy czym w zakresie niezb璠nym dla dochodzenia ewentualnych roszcze wynikaj帷ych z Konkursu lub obrony przed roszczeniami dane b璠 przetwarzane do chwili ich przedawnienia. Po tym okresie dane b璠 przetwarzane jedynie w celu i w zakresie wynikaj帷ym z przepis闚 prawa.
6. Uczestnikowi przys逝guje prawo dost瘼u do jego danych oraz prawo 膨dania ich sprostowania, ich usuni璚ia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
7. Uczestnikowi przys逝guje tak瞠 prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmuj帷ego si ochron danych osobowych.
8. Uczestnikowi przys逝guje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dla cel闚 wskazanych w nin. pkt V ust. 3 lit a lub b z przyczyn zwi您anych z jego szczeg鏊n sytuacj. Dla cel闚 dowodowych, Organizator prosi o wnoszenie sprzeciwu drog pisemn na adres siedziby Organizatora lub elektroniczn na adres iodo@radioagora.pl
9. Podanie danych osobowych jest niezb璠ne do udzia逝 w Konkursie i odbioru Nagrody.

VI. REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNO汎
1. Wszelkie reklamacje dotycz帷e przebiegu Konkursu, w szczeg鏊no軼i przyznawania Nagr鏚, mog by sk豉dane na adres Organizator闚 na pi鄉ie w terminie do 21 dni od daty zako鎍zenia konkursu. Adres Organizator闚 zosta wskazany w punkcie I ust. 1 Regulaminu.
2. Za dat wniesienia reklamacji uwa瘸 si dat jej dotarcia na adres Organizatora.
3. Reklamacja powinna zawiera imi i nazwisko oraz adres zamieszkania sk豉daj帷ego reklamacj, a tak瞠 numer telefonu, z kt鏎ego przes豉no SMS, wraz z dok豉dnym opisem wskazuj帷ym na pow鏚 reklamacji.
4. Organizator w terminie 21 (s這wnie: dwadzie軼ia jeden) dni od otrzymania reklamacji rozpatrzy zg這szon reklamacj i pisemnie poinformuje zg豉szaj帷ego j o zaj皻ym stanowisku.
5. Organizatorzy nie ponosz odpowiedzialno軼i za dzia豉nia os鏏 trzecich, uniemo磧iwiaj帷e wzi璚ie udzia逝 w Konkursie przez jego Uczestnik闚.
6. Organizatorzy nie ponosz odpowiedzialno軼i za powsta貫 szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez Uczestnika Konkursu.
7. Organizatorzy nie ponosz odpowiedzialno軼i za wykonanie po陰czenia SMS przez osob nieuprawnion i wynik貫 st康 skutki.

VII. POSTANOWIENIA KO哸OWE
1. Organizatorzy nie ponosz odpowiedzialno軼i za ewentualne nieprawid這wo軼i i awarie w po陰czeniach telefonicznych oraz SMS powsta造ch w szczeg鏊no軼i z winy operator闚 sieci kom鏎kowych lub Uczestnik闚 Konkursu.
2. Wysy豉j帷 SMS o tre軼i i pod numer wskazanych w pkt II ust. 1 Regulaminu, Uczestnik Konkursu potwierdza, 瞠 wyra瘸 zgod na zasady Konkursu zawarte w Regulaminie oraz podporz康kowuje si jego postanowieniom.
3. Organizatorzy maj prawo w ka盥ym momencie trwania Konkursu wykluczy z udzia逝 w nim Uczestnika Konkursu, w szczeg鏊no軼i odm闚i mu przyznania nagrody, je瞠li podj掖 w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie dzia豉lno軼i sprzecznej z Regulaminem.
4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie maj odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

SΣCHAJ ZΜTYCH PRZEBOJ紟!