"WIELKA LOTERIA RADIOWA" [REGULAMIN]

Regulamin Loterii Audioteksowej "WIELKA LOTERIA RADIOWA"

§ 1 Nazwa loterii audioteksowej.

Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej, pod nazwą: "Wielka Loteria Radiowa" (zwanej dalej "Loterią").

§ 2

Podmiot urządzający Loterię.

Organizatorem Loterii jest 2Win sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Robotnicza 70J, 53-608 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000678709, NIP 7123340085, o kapitale zakładowym 20.000,00 zł, (zwana dalej Organizatorem), działająca na zlecenie "Grupa Radiowa Agory" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą przy ul. Czerskiej 8/10 w Warszawie (kod pocztowy: 00-732), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000126767, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5212897003, REGON 012268176, o kapitale zakładowym wpłaconym w całości, który wynosi  25.019.500,00 złotych (zwanej dalej "GRA") lub podmiotu wskazanego przez GRA. Organizator oświadcza, że jest uprawniony do używania znaku słowno-graficznego Radia Złote Przeboje i / lub Radia Pogoda, w zakresie niezbędnym do realizacji Loterii.

§ 3

Nazwa organu wydającego zezwolenie.

Loteria organizowana jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (tekst jednolity Dz. U. 2016 r., poz. 471, z późn.zm), na podstawie zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu.

§ 4

Zasady prowadzenia Loterii.

1.      Uczestnikami Loterii (zwanymi dalej "Uczestnik" / "Uczestnicy"), jak również Laureatami w Loterii mogą być, z zastrzeżeniem postanowienia § 4 pkt 2 Regulaminu wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będące posiadaczem karty SIM jednego z operatorów sieci telefonii komórkowej działających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub które zostały upoważnione przez posiadacza karty SIM do wzięcia udziału w Loterii używając należącego do niego numeru telefonu.

2.      W Loterii nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Loterii, a także wstępni, zstępni, małżonkowie, rodzeństwo, osoby pozostające w faktycznym pożyciu i osoby pozostające w stosunku przysposobienia z pracownikami i przedstawicielami Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Loterii.

3.      Przystąpienie do Loterii - poprzez przesłanie prawidłowego Zgłoszenia oznacza, że Uczestnik zapoznał się z jej zasadami określonymi w Regulaminie i je akceptuje.

4.      Informacje i materiały dotyczące Loterii (dalej: "Materiały Informacyjne") są emitowane m.in. na antenie stacji radiowych posiadających w nazwie wspólny człon "Złote Przeboje" (dalej łącznie: Radio Złote Przeboje) i/lub Radio Pogoda oraz zawarte w komunikacji SMS w okresie od 3 września 2018 roku do 1 lutego 2019 roku oraz publikowane na stronie internetowej: zloteprzeboje.pl i/lub wap.2win.pl, w okresie od dnia 3 września 2018 roku do dnia 15 marca 2019 roku. W Materiałach Informacyjnych są zawarte informacje: kto jest organizatorem Loterii, kto jest administratorem danych osobowych i podmiotem przetwarzającym dane osobowe, gdzie można zapoznać się z Regulaminem Loterii, jakie są zasady udziału w Loterii, w tym sposób dokonywania Zgłoszenia / Zgłoszeń oraz numery telefonów, na które Uczestnik przesyła SMS w celu dokonania Zgłoszenia, wraz ze wskazaniem warunków ubiegania się o Nagrody. Powyższe Materiały zawierają również informację o koszcie wiadomości SMS przesyłanej na numer 7219, który wynosi 2,00 zł + VAT (2,46 zł brutto) oraz o koszcie wiadomości SMS przesyłanej na numer 7332, który wynosi 3,00 zł + VAT (3,69 zł brutto).

5.      Regulamin dostępny jest w dwóch formach: w formie pisemnej w oddziale Organizatora w Warszawie (02-736), przy ulicy Wróbla 24/1 oraz w formie elektronicznej na stronie internetowej: zloteprzeboje.pl i/lub wap.2win.pl przez cały czas trwania Loterii. Informacja o miejscu publikacji Regulaminu jest również zawarta w wiadomości SMS przesyłanej przez Organizatora do Uczestników, w odpowiedzi na zgłoszenie do Loterii, o której mowa w § 4 pkt 34 Regulaminu.  

6.      Przetwarzanie danych osobowych Uczestników następuje zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 24 maja 2018 r. (Dz.U.2018.1000)  oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Administratorem danych osobowych (podmiotem ustalającym cele i sposoby przetwarzania danych osobowych) jest: "Grupa Radiowa Agory" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą przy ul. Czerskiej 8/10 w Warszawie (kod pocztowy: 00-732), adres e-mail: iodo@radioagora.pl ("Administrator"), która powierza przetwarzanie danych osobowych Organizatorowi - 2Win Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, na podstawie art. 28 - 29 RODO. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych są tożsame z danymi kontaktowymi Administratora wskazanymi w zdaniu poprzednim. Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych Uczestników Loterii podmiotom biorącym udział w obsłudze loterii, tj. podmiotom zapewniającym komunikację z Administratorem (takim jak operatorzy telekomunikacyjni lub integratorzy telekomunikacyjni, pełnomocnicy prawni) oraz podmiotom biorącym udział w wydaniu lub doręczeniu Nagrody.

7.      Dane osobowe Uczestników w zakresie: imię, numer telefonu, głos oraz Laureatów (w zakresie: imię, nazwisko, głos, adres zamieszkania, numer telefonu, numer PESEL, numer dowodu osobistego, numer konta bankowego) przetwarzane są w zakresie i w celach niezbędnych do przeprowadzenia Loterii, a w szczególności w celu komunikacji z Uczestnikami oraz wydania Nagród Laureatom. Dane osobowe będą przetwarzane w celach realizacji postanowień Regulaminu oraz zgodnie treścią udzielonych Administratorowi zgód. Podstawą prawną przetwarzania są czynności związane z wykonaniem umowy zawartej w trybie akceptacji regulaminu oraz gdy ma to zastosowanie, zgoda osoby, której dane dotyczą. W przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania jest także zgoda osoby, której dane dotyczą odbiorcami danych osobowych są podmioty wskazane w treści przedmiotowych zgód. Dane będą przetwarzane na potrzeby wykonania umowy w okresie 7 lat (przedawnienie roszczeń), natomiast dane przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, w zależności co nastąpi pierwsze. Każdy ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w stosunku do danych przetwarzanych na podstawie zgody. Każdy ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, którą udzielił Administratorowi. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Uprawnienia osoby, której dane dotyczą w tym wycofanie udzielonej zgody, można wykonać przez złożenie oświadczenia wykorzystując dane kontaktowe Administratora lub Inspektora Ochrony Danych wskazane we wstępie. Uczestnicy podają dane dobrowolnie, z zastrzeżeniem, że odmowa podania danych uniemożliwi wydanie Nagród. Dane osobowe Uczestnika mogą być profilowane, tj. na podstawie aktywności Uczestnika w Loterii może on otrzymywać indywidulane propozycje związane z udziałem w Loterii i zwiększeniem szans danego uczestnika na zdobycie Nagrody. Wówczas skutkiem aktywności Uczestnika (udzielenie odpowiedzi albo brak udzielenia odpowiedzi na otrzymywane wiadomości SMS lub połączenia telefoniczne) może być przydzielenie do określonych grup zindywidualizowanych ofert bonusowych. W wyniku takiego profilowania Organizator będzie kierował do Uczestnika charakteryzującego się oznaczonym stopniem aktywności w Loterii nieodpłatne, bonusowe wiadomości SMS z informacjami o możliwości i sposobach zwielokrotnienia przez Uczestnika jego Zgłoszenia.

8.      Uczestnicy mogą wyrazić zgodę na przetwarzanie dla celów marketingowych GRA i Organizatora ich danych osobowych, wizerunku i głosu za pomocą środków masowego przekazu lub środków elektronicznych i/lub złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną. W przypadku wyrażenia takiej zgody, czy też złożenia oświadczenia, nie są oni uprawnieni do otrzymania wynagrodzenia z tego tytułu. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną jest dobrowolne i w żaden sposób nie wpływa na udział takiego Uczestnika w Loterii, jak również na jego uprawnienie do otrzymania Nagrody.

9.      Udział w Loterii polega na dokonywaniu przez Uczestników zgłoszeń do Loterii (w treści Regulaminu zwane "Zgłoszenie / Zgłoszenia"), z wykorzystaniem odpłatnych wiadomości SMS.

10.  Warunkiem przystąpienia do Loterii, a tym samym uzyskania możliwości ubiegania się o Nagrody, jest dokonanie prawidłowego Zgłoszenia, w okresie od 3 września 2018 roku do 1 lutego 2019 roku, w czasie trwania Rundy Dziennej, z uwzględnieniem zapisu ust. 14 poniżej. Zgłoszenia dokonuje się poprzez przesłanie odpłatnej wiadomości SMS na odpłatny numer telefonu 7219 lub na odpłatny numer telefonu 7332, w którego treści Uczestnik powinien wpisać swoje imię lub inne hasło wskazane przez Organizatora w Materiałach Informacyjnych.

11.  Koszt wiadomości SMS przesyłanej na odpłatny numer telefonu 7219 (koszt Zgłoszenia) wynosi 2,00 zł. + VAT (2,46 zł brutto). Koszt wiadomości SMS przesyłanej na odpłatny numer telefonu 7332 (koszt Zgłoszenia) wynosi 3,00 zł + VAT (3,69 zł brutto).

12.  Loteria podzielona jest na rundy dzienne (w treści Regulaminu zwane: Runda Dzienna / Rundy Dzienne), podczas których Uczestnicy ubiegają się o Nagrody. Rundy Dzienne przeprowadzane są na antenie Radia Złote Przeboje i/lub na antenie Radia Pogoda.

13.  W okresie od dnia 3 września 2018 roku do dnia 1 lutego 2019 roku,  w dniach od poniedziałku do piątku, Organizator przeprowadzi od 20 (dwudziestu) do 230 (dwustu trzydziestu) Rund Dziennych. Organizator zastrzega, że nie w każdym ze wskazanych powyżej dni jest zobowiązany do przeprowadzenia Rundy Dziennej, a także, że w niektórych dniach może przeprowadzić więcej niż 1 (jedną) Rundę Dzienną. Rundy Dzienne są przeprowadzane w wyznaczonych przez Organizatora przedziałach czasowych. Organizator zastrzega sobie prawo swobodnego określania przedziału czasowego danej Rundy Dziennej oraz ilości Rund Dziennych.. Informacja o czasie przeprowadzenia danej Rundy Dziennej oraz o ilości Rund Dziennych zostanie podana na antenie Radia Złote Przeboje i/lub na antenie Radia Pogoda lub w Materiałach Informacyjnych, w tym w komunikacji SMS. W trakcie emisji programów/audycji na antenie Radia Złote Przeboje i/lub na antenie Radia Pogoda osoba prowadząca program/audycję (na antenie Radia Złote Przeboje/na antenie Radia Pogoda) i/lub Organizator w komunikacji SMS, ogłasza rozpoczęcie i zakończenie danej Rundy Dziennej, z zastrzeżeniem, że rozpoczęcie pierwszej Rundy Dziennej, w pierwszym dniu Loterii nie będzie odrębnie ogłoszone w komunikacji SMS. Czas trwania danej Rundy Dziennej liczy się od momentu ogłoszenia przez prowadzącego audycję/program na antenie Radia Złote Przeboje i/lub na antenie Radia Pogoda rozpoczęcia Rundy do czasu ogłoszenia przez tę osobę jej zakończenia.

14.  Udział w danej Rundzie Dziennej biorą Uczestnicy, którzy przesłali prawidłowe Zgłoszenie, o którym mowa w § 4 pkt 10 Regulaminu, w czasie trwania danej Rundy, przed rozpoczęciem Losowania. Przesłanie prawidłowego Zgłoszenia po ogłoszeniu zakończenia danej Rundy Dziennej uprawnia do udziału w najbliższej, kolejnej Rundzie Dziennej, w tym samym dniu lub w kolejnym dniu prowadzenia Rund, z zastrzeżeniem postanowienia § 4 pkt 12 Regulaminu. 

15.  Po zakończeniu każdej z Rund Dziennych i przed rozpoczęciem kolejnej Rundy odbywa się losowanie Uczestników pretendujących do Nagrody w danej Rundzie, na zasadach określonych w § 7 Regulaminu (w treści Regulaminu zwane "Losowanie / Losowania"). Losowanie odbywa się poza anteną (Radia Złote Przeboje / Radia Pogoda). W Losowaniu biorą udział wszyscy Uczestnicy, którzy przesłali prawidłowe Zgłoszenie w czasie trwania danej Rundy Dziennej, przed ogłoszeniem jej zakończenia i/lub dokonali prawidłowego Zgłoszenia po zakończeniu poprzedniej Rundy Dziennej i przed zakończeniem Rundy Dziennej dla której odbywa się Losowanie. W trakcie Losowania zostaje wyłoniony 1 (jeden) Uczestnik, pretendujący do Nagrody w danej Rundzie i 1 (jeden) kandydat rezerwowy pretendujący do Nagrody. Losowania odbywają się w dniach prowadzenia Rund Dziennych, w okresie od 3 września 2018 roku do 1 lutego 2019 roku.

16.  Po zakończeniu danej Rundy Dziennej, po zakończeniu Losowania, osoba prowadząca program/audycję na antenie Radia Złote Przeboje i/lub Radia Pogoda podejmuje, na antenie, próbę nawiązania połączenia telefonicznego z Uczestnikiem pretendującym do Nagrody wyłonionym podczas Losowania (na numer telefonu, z którego nadesłano Zgłoszenie). Osoba prowadząca program/audycję może uprzednio podjąć również próbę połączenia poza anteną z Uczestnikiem pretendującym do Nagrody w celu wstępnej weryfikacji jego danych oraz wieku.  

17.  W celu uzyskania połączenia z Uczestnikiem prowadzący program / audycję oczekuje za każdym razem pięć sygnałów. W przypadku, gdy nie powiedzie się próba nawiązania połączenia telefonicznego z Uczestnikiem pretendującym do Nagrody, wyłonionym podczas Losowania lub w przypadku, gdy nawiązane połączenie z tym Uczestnikiem zostanie przerwane, próba połączenia zostanie ponowiona, jednakże tylko jednokrotnie. Przez nieudaną próbę połączenia z Uczestnikiem pretendującym do Nagrody / kandydatem rezerwowym pretendującym do Nagrody rozumie się nie odebranie połączenia przez co najmniej 5 sygnałów, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, włączenie się sygnału zajętości, wyłączony aparat telefoniczny, włączenie się sygnału faksu lub automatycznej sekretarki). Zasady opisane powyżej stosuje się w każdym przypadku próby nawiązania kontaktu z Uczestnikiem pretendującym do Nagrody.

18.  W przypadku, gdy nie powiedzie się ponowna próba nawiązania połączenia telefonicznego na antenie z Uczestnikiem, to osoba prowadząca program/audycję podejmuje próbę nawiązania na antenie połączenia telefonicznego z kandydatem rezerwowym pretendującym do Nagrody w danej Rundzie Dziennej. W przypadku, gdy nie powiedzie się próba nawiązania połączenia telefonicznego na antenie ani z Uczestnikiem pretendującym do Nagrody ani z kandydatem rezerwowym pretendującym do Nagrody, to tracą oni prawo do ubiegania się o Nagrodę w tej Rundzie Dziennej i gra o Nagrodę w danej Rundzie Dziennej nie odbędzie się. Jeżeli nie odbędzie się gra o Nagrodę w danej Rundzie Dziennej kwota danej Nagrody podlega Kumulacji, zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie 32 niniejszego paragrafu.

19.  W przypadku, gdy nie powiedzie się ponowna próba nawiązania połączenia telefonicznego na antenie z Uczestnikiem pretendującym do Nagrody przerwanego zanim zakończył grę o Nagrodę zgodnie z postanowieniami Regulaminu (tj. zanim dokonał wyboru Rekwizytu, o którym mowa w punkcie 22 - 25 poniżej lub zanim podjął się odpowiedzi na Pytanie Merytoryczne, o którym mowa w punkcie 26 poniżej lub zanim podjął się odpowiedzi na Pytanie / Pytania, o której mowa w punkcie 27 - 28 poniżej), to uzyskuje on Nagrodę w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jednego tysiąca złotych) brutto, o której mowa w punkcie 21 poniżej.

20.  Gra o Nagrodę podczas Rundy Dziennej odbywa się w audycji na żywo, na antenie Radia Złote Przeboje i/lub na antenie Radia Pogoda, w dniach od poniedziałku do piątku. W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od Organizatora, nie będzie możliwe przeprowadzenie gry o Nagrodę na żywo, na antenie Radia Złote Przeboje i/lub na antenie Radia Pogoda, w sposób opisany w punktach 21 - 29 Regulaminu, gra o tę Nagrodę odbędzie się poza anteną. W czasie gry o Nagrodę poza anteną będą miały odpowiednie zastosowanie opisane w Regulaminie zasady dotyczące gry na antenie.

21.  Uczestnik, wyłoniony podczas Losowania, który odebrał na antenie połączenie telefoniczne inicjowane przez prowadzącego program / audycję i wziął udział w audycji na żywo uzyskuje prawo do Nagrody w kwocie 1.000,00 zł (słownie: jednego tysiąca złotych) brutto, lub może podjąć grę o Nagrodę w wyższej kwocie, zgodnie z zasadami opisanymi w § 4 pkt 22 - 29 Regulaminu. Podejmując grę o Nagrodę w wyższej kwocie, Uczestnik traci prawo do Nagrody w kwocie 1.000,00 zł (słownie: jednego tysiąca złotych) brutto. Prowadzący program / audycję na antenie Radia Złote Przeboje i/lub na antenie Radia Pogoda informuje Uczestnika, że może grać o wyższą Nagrodę wybierając jeden z rekwizytów (w treści Regulaminu zwanego "Rekwizyt / Rekwizyty") lub odpowiadając na wylosowane pytanie merytoryczne (w treści Regulaminu zwane "Pytanie Merytoryczne") lub odpowiadając na pytanie / pytania dotyczące dalszej gry o Nagrodę (w treści Regulaminu zwane "Pytanie / Pytania"). Informacja o  sposobie gry o Nagrodę w danej Rundzie Dziennej jest podawana przez prowadzącego program / audycję wraz z informacją o rozpoczęciu danej Rundy. 

22.  W przypadku gry o Nagrodę polegającą na wyborze Rekwizytu, Uczestnik podczas rozmowy z osobą prowadzącą program / audycję na antenie Radia Złote Przeboje i / lub na antenie Radia Pogoda, wybiera jeden spośród oznaczonych numerami Rekwizytów, do których przypisane są Nagrody. Do Rekwizytów przypisane są Nagrody pieniężne lub Nagrody rzeczowe. Minimalna kwota Nagrody pieniężnej lub minimalna wartość Nagrody rzeczowej przypisanej do Rekwizytu wynosi 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) brutto. Maksymalna kwota Nagrody pieniężnej przypisanej do Rekwizytu wynosi 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych brutto), z zastrzeżeniem postanowienia § 4 pkt 32 (Kumulacja) i pkt 33 Regulaminu. Nagroda pieniężna w maksymalnej wysokości tj. 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych), z zastrzeżeniem postanowienia § 4 pkt 32 i pkt 33 Regulaminu, może być  przypisana do więcej niż jednego z Rekwizytów. Do pozostałych Rekwizytów mogą być przypisane Nagrody pieniężne w kwocie np. 50,00 zł (słownie: pięćdziesięciu złotych) brutto, 500,00 zł (słownie: pięciuset złotych) brutto, 750,00 (słownie: siedmiuset pięćdziesięciu złotych) brutto, 1.500,00 zł (słownie: jednego tysiąca pięciuset złotych) brutto lub innej kwocie. W przypadku Nagród rzeczowych, maksymalna wartość Nagrody rzeczowej wynosi 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) brutto. Nagroda rzeczowa o maksymalnej wartości  tj. 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) może być  przypisana do więcej niż jednego z Rekwizytów. Organizator przyporządkowuje Nagrody, o których mowa powyżej do poszczególnych Rekwizytów w danej Rundzie Dziennej, najpóźniej 15 minut przed rozpoczęciem gry o Nagrodę w danej Rundzie Dziennej i przekazuje osobie prowadzącej audycję na antenie Radia Złote Przeboje i/lub Radia Pogoda w zapieczętowanych kopertach oznaczonych tylko numerami, które osoba prowadząca audycję na żywo wybiera i otwiera w trakcie audycji na antenie Radia Złote Przeboje i/lub Radia Pogoda, podczas rozmowy z Uczestnikiem, po dokonaniu przez Uczestnika wyboru Rekwizytu.

23.  W przypadku, gdy podczas trwania Rundy Dziennej, w której gra o Nagrodę polega na wyborze Rekwizytu, Uczestnik prześle wiadomość SMS o dodatkowej, wskazanej przez Organizatora treści i weźmie udział w grze o Nagrodę na antenie Radia Złote Przeboje i/lub na antenie Radia Pogoda, uzyska możliwość dwukrotnego wyboru Rekwizytu, o którym mowa w punkcie 22 powyżej.       

24.   Organizator zastrzega, że w trakcie audycji na żywo na antenie Radia Złote Przeboje i/lub na antenie radia Pogoda, w celu urozmaicenia programu, osoba prowadząca program/audycję może zamiast słowa "Rekwizyt" używać zamiennie innego równoważnego słowa np. piętro, kondygnacja, poziom, koperta, sejf, bramka, szkatułka, kasa, kasetka, skrytka, kufer, worek, pudło, pudełko. Każde z użytych przez osobę prowadzącą audycję słów będzie równoznaczne ze słowem "Rekwizyt". W każdej z Rund Dziennych do wyboru Uczestnika może być od 1 (jednego) do 20 (dwudziestu) Rekwizytów. Organizator każdorazowo określa liczbę Rekwizytów informując o tym Uczestników.

25.  W czasie gry o Nagrodę, osoba prowadząca program / audycję może zaproponować Uczestnikowi, przed ujawnieniem mu zawartości wybranego przez niego Rekwizytu: "odkupienie" tego Rekwizytu w zamian za kwotę nie przekraczającą maksymalnej kwoty Nagrody w danej Rundzie Dziennej lub zamianę na inny Rekwizyt lub zamianę na inny Rekwizyt z zaproponowaną określoną kwotą nie przekraczającą maksymalnej kwoty Nagrody w danej Rundzie Dziennej. Osoba prowadzący audycję na żywo może kilkakrotnie składać ofertę "odkupienia" lub zamiany Rekwizytu, do momentu, w którym Uczestnik dokona ostatecznego wyboru jednej z ofert lub pierwotnie wybranego Rekwizytu. W przypadku, gdy Uczestnik zdecyduje się na "odkupienie" lub zamianę Rekwizytu lub też na zamianę na inny Rekwizyt z zaproponowaną określoną kwotą, traci prawo do Nagrody przypisanej do wybranego przez niego pierwotnie Rekwizytu, a uzyska Nagrodę w kwocie zaoferowanej przez prowadzącego program / audycję na żywo lub znajdującą się w zamienionym Rekwizycie lub znajdującą się w zamienionym Rekwizycie powiększoną o zaproponowaną przez prowadzącego audycję kwotą. W przypadku, gdy Uczestnik nie zdecyduje się na propozycję osoby prowadzącej audycję na żywo na "odkupienie" przez nią lub zamianę Rekwizytu uzyskuje prawo do Nagrody przypisanej do pierwotnie wybranego przez niego Rekwizytu. 

26.  W przypadku gry o Nagrodę polegającej na odpowiedzi na Pytanie Merytoryczne Uczestnik podczas rozmowy z osobą prowadzącą program / audycję na antenie Radia Złote Przeboje i / lub na antenie Radia Pogoda, wybiera jedno spośród oznaczonych numerami Pytań Merytorycznych. W każdej z Rund Dziennych do wyboru Uczestnika może być od 1 (jednego) do 20 (dwudziestu) Pytań Merytorycznych. Organizator każdorazowo określa liczbę Pytań Merytorycznych, informując o tym Uczestników. W przypadku, gdy Uczestnik prawidłowo odpowie na Pytanie Merytoryczne uzyskuje Nagrodę pieniężną w maksymalnej wysokości tj. w kwocie 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych), z zastrzeżeniem postanowienia § 4 pkt 32 i pkt 33 Regulaminu lub Nagrodę rzeczową o maksymalnej wartości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych). W przypadku, gdy Uczestnik nie udzieli prawidłowej odpowiedzi na Pytanie Merytoryczne nie uzyskuje Nagrody, a kwota danej Nagrody pieniężnej podlega Kumulacji, zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie 32 niniejszego paragrafu, natomiast Nagrody rzeczowe wracają do puli Nagród.

27.  W przypadku gry o Nagrodę polegającej na odpowiedzi na Pytanie / Pytania Uczestnik zostaje poinformowany, że rozpoczyna grę o Nagrodę z kwotą 1.000,00 zł (słownie: jednego tysiąca złotych) brutto. Następnie, osoba prowadząca program / audycję na żywo zadaje Uczestnikowi Pytania dotyczące dalszej gry, np. "Czy grasz dalej?" Podczas rozmowy na antenie osoba prowadząca program / audycję na żywo może zadać Uczestnikowi od dwóch do dwudziestu Pytań dotyczących dalszej gry. Liczba Pytań ustalana jest przez Organizatora każdorazowo przed rozpoczęciem danej Rundy Dziennej. Uczestnik w każdej chwili może zrezygnować z dalszej gry o Nagrodę i pozostać przy swoim ostatnim wyborze. Pod każdą z odpowiedzi "TAK" na zadane przez prowadzącego pytanie ukryte są Nagrody pieniężne lub Nagrody rzeczowe, o różnej wartości. Minimalna kwota Nagrody pieniężnej lub minimalna wartość Nagrody rzeczowej przypisanej do odpowiedzi "TAK" wynosi 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) brutto. Maksymalna kwota Nagrody pieniężnej przypisanej do odpowiedzi "TAK" wynosi 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych brutto), z zastrzeżeniem postanowienia § 4 pkt 32 (Kumulacja) i pkt 33 Regulaminu. Nagroda pieniężna w maksymalnej wysokości tj. w kwocie 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych), z zastrzeżeniem postanowienia § 4 pkt 32 i pkt 33 Regulaminu, może być  przypisana do więcej niż jednej odpowiedzi "TAK". Do pozostałych odpowiedzi mogą być przypisane Nagrody pieniężne w kwocie np. 50,00 zł (słownie: pięćdziesięciu złotych) brutto, 500,00 zł (słownie: pięciuset złotych) brutto, 750,00 (słownie: siedmiuset pięćdziesięciu złotych) brutto, 1.500,00 zł (słownie: jednego tysiąca pięciuset złotych) brutto lub innej kwocie. W przypadku Nagród rzeczowych, maksymalna wartość Nagrody rzeczowej wynosi 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) brutto. Nagroda rzeczowa o maksymalnej wartości  tj. 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) może być  przypisana do więcej niż jednego z Pytań. Pod jedną z tych odpowiedzi ukryta jest tzw. UTRATA, która powoduje utratę wcześniej uzyskanych Nagród i skutkuje zakończeniem gry o Nagrodę. Organizator przyporządkowuje Nagrody, o których mowa powyżej oraz UTRATĘ do poszczególnych odpowiedzi "TAK" w danej Rundzie Dziennej, najpóźniej 15 minut przed rozpoczęciem gry o Nagrodę w danej Rundzie Dziennej i przekazuje osobie prowadzącej audycję na antenie Radia Złote Przeboje i/lub Radia Pogoda w zapieczętowanych kopertach oznaczonych tylko numerami, które osoba prowadząca audycję na żywo wybiera i otwiera w trakcie audycji na antenie Radia Złote Przeboje i/lub Radia Pogoda, podczas rozmowy z Uczestnikiem, po rozpoczęciu przez Uczestnika odpowiedzi na Pytania. Organizator zastrzega, że w trakcie audycji na żywo na antenie Radia Złote Przeboje i/lub na antenie radia Pogoda, w celu urozmaicenia programu, osoba prowadząca program/audycję może w zamiast słowa UTRATA używać zamiennie innego równoważnego słowa np. mina, bomba, skucha. Każde z użytych przez osobę prowadzącą audycję słów będzie równoznaczne ze słowem UTRATA.

28.  W przypadku, gdy Uczestnik zdecyduje się na dalszą grę i podejmie się odpowiedzi na Pytanie, traci prawo do Nagrody przypisanej do poprzedniej odpowiedzi "TAK", a uzyska Nagrodę przypisaną kolejnej odpowiedzi "TAK". W przypadku, gdy Uczestnik nie podejmie się odpowiedzi na Pytanie uzyskuje prawo do Nagrody przypisanej do poprzedniej odpowiedzi "TAK".

29.  Uczestnik uzyskuje prawo do takiej Nagrody, jaką uzyskał przed zakończeniem dalszej gry o Nagrodę (tj. po ostatnim wyborze Rekwizytu, o którym mowa w punktach 22 - 25 powyżej lub po odpowiedzi na Pytanie Merytoryczne, o który mowa w punkcie 26 powyżej lub przed rezygnacją z dalszych Pytań dotyczących gry o tę Nagrodę, o których mowa w puntach 27 i 28 Regulaminu). W  przypadku, gdy Uczestnik podczas gry o Nagrodę trafi na UTRATĘ, to nie uzyskuje Nagrody, a gra o Nagrodę w danej Rundzie Dziennej zostaje zakończona.

30.  W przypadku, gdy zostanie przerwane połączenie telefoniczne z Uczestnikiem pretendującym do Nagrody, który dokonał już wyboru Rekwizytu albo odpowiedział na Pytanie, ale nie zakończył jeszcze gry o Nagrodę, o której mowa powyżej (nie dokonał ostatecznego wyboru Rekwizytu lub nie zakończył odpowiedzi na Pytania) i nie uda się ponowna próba nawiązania tego połączenia, Uczestnik uzyskuje prawo do Nagrody ostatnio przez siebie wybranej przed przerwaniem połączenia, z zastrzeżeniem postanowienia § 4 pkt 29 Regulaminu (UTRATA). W przypadku, gdy zostanie przerwane połączenie telefoniczne z Uczestnikiem pretendującym do Nagrody, który nie odpowiedział jeszcze na Pytanie Merytoryczne i nie uda się ponowna próba nawiązania tego połączenia, Uczestnik uzyskuje prawo do Nagrody w kwocie 1.000 zł (słownie: jednego tysiąca złotych) brutto.

31.  W przypadku, gdy w pierwszej Rundzie przeprowadzanej w danym dniu Uczestnik wskaże numer Rekwizytu lub odpowie na Pytanie, do którego jest przyporządkowana Nagroda pieniężna w maksymalnej wysokości lub Nagroda rzeczowa o maksymalnej wartości dla tego dnia i wygra tę Nagrodę, Organizator może przeprowadzić drugą Rundę w danym dniu z uwzględnieniem maksymalnej wysokości puli Nagród w Loterii, tj. ustalając maksymalną kwotę Nagrody pieniężnej lub maksymalną wartość Nagrody rzeczowej tej Rundy Dziennej w tym dniu w taki sposób, aby wartość przyznanych Nagród we wszystkich Rundach Dziennych w okresie trwania Loterii nie przekroczyła maksymalnej puli Nagród. Organizator każdorazowo ustala kwoty i wartość poszczególnych Nagród w Rundach Dziennych i maksymalną kwotę oraz maksymalną wartość Nagrody w Rundach Dziennych uwzględniając maksymalną wysokość puli Nagród przewidzianych w Loterii.

32.  W przypadku, gdy podczas którejkolwiek z Rund Dziennych nie odbędzie się gra o Nagrodę lub nie zostanie przyznana Nagroda pieniężna w maksymalnej wysokości w danym dniu (dla danej Rundy), różnica pomiędzy kwotami wygranych Nagród pieniężnych, a Nagrodą w maksymalnej wysokości wraca do puli Nagród i może przejść w całości lub w części do kolejnej Rundy Dziennej przeprowadzanej w tym lub w kolejnym dniu i powiększyć maksymalną kwotę Nagrody pieniężnej w kolejnej Rundzie (Kumulacja), z zastrzeżeniem, że jeżeli opisany powyżej przypadek będzie dotyczył ostatniej Rundy Dziennej organizowanej przez Organizatora, to Nagroda pozostanie w rękach Organizatora. Organizator każdorazowo poinformuje Uczestników na antenie Radia Złote Przeboje i / lub na antenie Radia Pogoda o maksymalnej wysokości Nagrody pieniężnej dla danej Rundy Dziennej. Nagrody rzeczowe wracają do puli Nagród.

33.  Organizator może również powiększyć maksymalną kwotę Nagrody pieniężnej w danej Rundzie Dziennej o kwotę wyższą niż wynikająca z Kumulacji lub dołożyć do puli Nagród dodatkową Nagrodę rzeczową, uwzględniając maksymalną wysokość puli Nagród przewidzianych w Loterii.   

34.  Przesłanie wiadomości SMS, zawierającej w swej treści prawidłowe hasło wskazane przez Organizatora w Materiałach Informacyjnych, na odpłatny numer telefonu 7219 lub 7332 w okresie od 3 września 2018 roku do 1 lutego 2019 roku, jest rozumiane jako dokonanie prawidłowego Zgłoszenia udziału w Loterii. W odpowiedzi na pierwsze dokonane Zgłoszenie Uczestnik otrzyma niezwłocznie od Organizatora potwierdzenie, że jego Zgłoszenie, przesłane z danego numeru telefonu, zostało zarejestrowane w systemie teleinformatycznym Organizatora wraz z informacjami: kto jest organizatorem Loterii, kto jest Administratorem danych osobowych i podmiotem uprawnionym do przetwarzania danych osobowych i gdzie można zapoznać się z Regulaminem Loterii oraz o koszcie wiadomości SMS, który wynosi 2,00 zł + VAT (2,46 zł brutto) lub 3,00 zł (3,69 zł brutto).

35.  Każda wiadomość SMS przesłana na odpłatny numer telefonu 7219 lub 7332, w okresie od 3 września 2018 roku do 1 lutego 2019 roku jest zarejestrowana w systemie teleinformatycznym Organizatora. Zgłoszenia są odbierane przez automatyczny system odbioru Organizatora, który określa datę odbioru wiadomości SMS przez wskazanie czasu według zegara automatycznego systemu odbioru z dokładnością co do sekundy. Uczestnik przesyłając Zgłoszenie na numer odpłatny 7219 uzyskuje 1 (jedną) szansę w Losowaniu, z zastrzeżeniem postanowienia § 4 pkt 36 Regulaminu. Uczestnik przesyłając Zgłoszenie na numer odpłatny 7332 uzyskuje 3 (trzy) szanse w Losowaniu, z zastrzeżeniem postanowienia § 4 pkt 36 Regulaminu.

36.  Organizator zastrzega możliwość wprowadzenia uprzywilejowanych przedziałów czasowych (np. godziny, dni) oraz bonusów, w których Zgłoszenie zostanie zarejestrowane w systemie teleinformatycznym Organizatora z większą ilością uprawnień do udziału w Losowaniu. W takim przypadku, Zgłoszenie otrzymane przez Organizatora w określonym przedziale czasowym zostanie zarejestrowane w systemie teleinformatycznym Organizatora jako więcej niż jedno lub odpowiednio trzy uprawnienia do udziału w Losowaniu. Zwiększenie ilości uprawnień do udziału w Losowaniu, w związku z wysłaniem Zgłoszenia dotyczy wszystkich Uczestników spełniających warunki będące podstawą zwiększenia ilości uprawnień. O możliwości i warunkach uzyskania zwiększonej ilości uprawnień biorących udział w Losowaniu tj. o wprowadzeniu uprzywilejowanych przedziałów czasowych lub bonusów oraz o ilości dodatkowych uprawnień możliwych do uzyskania podczas ich trwania, Uczestnicy spełniający warunki będące podstawą zwiększenia ilości uprawnień są informowani przez Organizatora za pomocą bezpłatnej zwrotnej wiadomości SMS lub na antenie Radia Złote Przeboje i/lub na antenie Radia Pogoda.

37.  Prawidłowo dokonane Zgłoszenie jest rozumiane jako wyrażenie zgody na wzięcie udziału w Loterii na zasadach przewidzianych Regulaminem przez osobę, która przesłała Zgłoszenie. Udział w Loterii jest dobrowolny.

38.  Osoba, która przesłała prawidłowe Zgłoszenie, zgodnie z § 4 pkt 10 Regulaminu, staje się Uczestnikiem Loterii. Identyfikacja Uczestnika na potrzeby Loterii następuje poprzez numer telefonu komórkowego, z którego przesłał Zgłoszenie / Zgłoszenia. Jeden i ten sam numer telefonu komórkowego jest w czasie trwania Loterii przypisany do jednego Uczestnika. Jeden Uczestnik może dokonywać wielokrotnie Zgłoszeń. Każde Zgłoszenie bierze udział w Loterii, z zastrzeżeniem postanowienia § 7 pkt 7 Regulaminu.

39.  Warunkiem ubiegania się o Nagrody w Loterii jest przesłanie przynajmniej jednego prawidłowego Zgłoszenia, w sposób określony w § 4 pkt 10 Regulaminu, w okresie od 3 września 2018 roku do 1 lutego 2019 roku, wyłonienie danego Uczestnika podczas Losowania, odebranie przez Uczestnika wyłonionego podczas Losowania połączenia telefonicznego inicjowanego przez prowadzącego audycję / program na antenie Radia Złote Przeboje i/lub na antenie Radia Pogoda oraz wzięcie udziału w audycji na żywo.

40.  Każdy Uczestnik, który przesłał przynajmniej jedno prawidłowe Zgłoszenie, o którym mowa w § 4 pkt 10 Regulaminu bierze udział w Losowaniu, na zasadach określonych w § 7 Regulaminu.

41.  Organizator zastrzega sobie prawo wysyłania do Uczestników, w każdym dniu trwania Loterii, dodatkowych bezpłatnych wiadomości SMS w odpowiedzi na Zgłoszenie przesłane przez Uczestnika na numer 7219 lub przesłane na numer 7332. Dodatkowe wiadomości SMS będą zawierały, w szczególności, informacje dotyczące Loterii i warunków ubiegania się o Nagrody.

42. Organizator zastrzega sobie prawo do nawiązania kontaktu telefonicznego z Uczestnikiem, w celu przekazania informacji dotyczących Loterii. Kontakt telefoniczny jest nieodpłatny i będzie polegał na wysłuchaniu automatycznej wiadomości zawierającej informację na temat Loterii, w szczególności przebiegu Loterii i warunków ubiegania się o Nagrody. Nawiązanie kontaktu telefonicznego z Uczestnikiem ma wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowi formy przystąpienia do Loterii. Zgłoszenie do Loterii następuje w sposób opisany w § 4 pkt 10 Regulaminu.

43.  W przypadku, gdy Uczestnik nie będzie zainteresowany otrzymywaniem informacji, o których mowa w punkcie 41 oraz 42 powyżej, powinien wysłać wiadomość e-mail na adres: info@2win.pl, o treści: "STOP ZŁOTE PRZEBOJE" lub "STOP RADIO POGODA", wraz z numerem telefonu Uczestnika, lub wiadomość SMS o treści "STOP.ZP" lub "STOP.POGODA" na nieodpłatny numer telefonu 80198. Wysłanie wiadomości e-mail lub wiadomości SMS o takiej treści będzie oznaczało, że Organizator powstrzyma się od przekazywania dodatkowych informacji, chyba że Uczestnik ponownie prześle Zgłoszenie. Wysłanie wiadomości e-mail o treści: "STOP ZŁOTE PRZEBOJE" lub "STOP RADIO POGODA" wraz z numerem telefonu Uczestnika lub wiadomości SMS o treści "STOP.ZP" lub "STOP.POGODA" nie oznacza pozbawienia Uczestnika udziału w Losowaniu, o ile spełnił warunki określone w Regulaminie. Przesłanie ponownego Zgłoszenia stanowi kontynuację dotychczasowego udziału w Loterii danego Uczestnika. Zaprzestanie wysyłania dodatkowych informacji nastąpi nie później niż w przeciągu 1 godziny od otrzymania przez Organizatora wiadomości SMS o treści: "STOP.ZP" lub "STOP.POGODA" i nie później niż w przeciągu 2 (dwóch) dni roboczych od przesłania wiadomości e-mail o treści: "STOP ZŁOTE PRZEBOJE" lub "STOP RADIO POGODA" wraz z numerem telefonu Uczestnika. Organizator zastrzega, iż wyłącznie przesłanie wiadomości SMS lub wiadomości e-mail o wskazanej powyżej treści będzie skutkować zaprzestaniem wysyłania dodatkowych wiadomości do danego Uczestnika.

44.  Wszystkie wiadomości przesyłane w ramach Loterii przez Organizatora do Uczestnika, w tym wiadomości przesyłane w odpowiedzi na wiadomości SMS Uczestnika oraz połączenia telefoniczne inicjowane przez Organizatora, o których mowa w § 4 pkt 4, 5, 13, 16 - 19, 21, 30, 34, 36, 39, 41, 42 Regulaminu, są wolne od opłat.

45.  Organizator Loterii gwarantuje, że treści wszystkich wiadomości przekazywanych do faktycznych oraz potencjalnych Uczestników Loterii zgodne są z zasadami ochrony konsumentów, w szczególności nie naruszają zbiorowych interesów konsumentów w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. 2015 r., poz. 184, z późn. zm.).

46.  Organizator oświadcza, że wiadomości SMS nie będą przesyłane do Uczestników w godzinach nocnych tj. od 22:00 do 6:00, z zastrzeżeniem przypadku, gdy dana osoba dokona Zgłoszenia w Loterii w tych godzinach i otrzyma wiadomości SMS, o których mowa w Regulaminie bezpośrednio po dokonaniu Zgłoszenia.

47.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sytuację, w której Zgłoszenie w Loterii za pośrednictwem wiadomości SMS lub dalsze wiadomości SMS wysłane zostaną przez osoby nieuprawnione.

§ 5

Obszar, na którym jest urządzana Loteria

Loteria jest organizowana na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 6

Czas trwania Loterii

Loteria przeprowadzona jest w okresie od dnia 3 września 2018 roku do dnia 15 marca 2019 roku.

§ 7

Zasady, miejsce i termin wyłaniania laureatów nagród

1.      Uczestnicy pretendujący do Nagród w Loterii, wyłaniani są w drodze Losowania. Losowania przeprowadzane są w Warszawie (02-736) przy ul. Wróbla 24 lok. 1 przez urządzenie losujące zarejestrowane przez Naczelnika Urzędu Celnego w Lublinie w dniu 20 marca 2015 roku zapewniające ochronę praw uczestników gry i umożliwiające losowanie zabezpieczające przypadkowość wyboru, które wyeliminuje ingerencję czynnika ludzkiego w trakcie wyłaniania Uczestników pretendujących do Nagród w Loterii.

2.      Losowania mające na celu wyłonienie Uczestników pretendujących do Nagród odbywają się w każdy dzień prowadzenia Rund Dziennych (w dniach od poniedziałku do piątku), w okresie od 3 września do 1 lutego 2019 roku.

3.      W Losowaniu mającym na celu wyłonienie Uczestnika pretendującego do Nagrody w danej Rundzie Dziennej biorą udział wszyscy Uczestnicy, którzy dokonali prawidłowego Zgłoszenia w czasie trwania tej Rundy, przed ogłoszeniem jej zakończenia i/lub dokonali prawidłowego Zgłoszenia po zakończeniu poprzedniej Rundy Dziennej i przed zakończeniem Rundy Dziennej dla której odbywa się Losowanie.

4.      W każdym losowaniu mającym na celu wyłonienie Uczestnika pretendującego do Nagrody zostaje wyłoniony jeden Uczestnik oraz 1 (jeden) kandydat rezerwowy pretendujący do Nagrody.

5.      Nagroda w kwocie 1.000,00 zł (słownie: jednego tysiąca złotych) brutto, z zastrzeżeniem postanowienia § 7 pkt 7 Regulaminu, przyznana jest temu Uczestnikowi, który przesłał Zgłoszenie w trakcie trwania danej Rundy Dziennej i został wyłoniony podczas Losowania, odebrał połączenie telefoniczne inicjowane przez prowadzącego program / audycję na antenie Radia Złote Przeboje i/lub na antenie Radia Pogoda, o którym mowa w § 4 pkt 16 - 19 Regulaminu i wziął udział w audycji na żywo, ale nie podjął gry o Nagrodę, o której mowa w § 4 pkt 22 - 28 Regulaminu oraz w przypadku opisanym w § 4 pkt 19, 21 i 30 Regulaminu. Uczestnikowi, który podjął grę o Nagrodę, o której mowa w § 4 pkt 22 - 25 Regulaminu i dokonał wyboru Rekwizytu lub podjął grę o Nagrodę, o której mowa w § 4 pkt 27 - 28 Regulaminu, zostanie przyznana taka Nagroda, jaka jest przyporządkowana do wybranego przez niego Rekwizytu lub do odpowiedzi na Pytanie, z zastrzeżeniem postanowienia § 7 pkt 7 Regulaminu. Uczestnikowi, który podjął grę o Nagrodę, o której mowa w § 4 pkt 26 Regulaminu Nagroda zostanie przyznana, o ile udzielił poprawnej odpowiedzi na Pytanie Merytoryczne.

6.      Przyznawanie Nagród, w sposób opisany powyżej, odbywa się począwszy od 3 września 2018 roku do 1 lutego 2019 roku, zgodnie z zasadami opisanymi w Regulaminie.

7.      Organizator zastrzega, że każdy Uczestnik może być w ramach całej Loterii nagrodzony tylko jednokrotnie, nawet w przypadku, gdy dokonywał Zgłoszeń w Loterii z więcej niż jednego numeru telefonu. W przypadku, gdyby okazało się, że Laureatem Nagrody jest osoba, która już uzyskała taką samą Nagrodę w Loterii, Nagroda pozostanie w rękach Organizatora.

8.      Identyfikacja danego Uczestnika, który stał się Laureatem następuje poprzez numer telefonu, z którego dokonał Zgłoszenia.

9.      W przypadku, gdyby okazało się, że Laureatem została osoba, o której mowa w § 4 pkt 2 Regulaminu, traci on prawo do Nagrody, a dana Nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora.

10.  Wyłonienie Laureatów zostanie zakończone do dnia 5 lutego 2019 roku. W przypadku, gdy do dnia 5 lutego 2019 roku nie zostanie wyłoniony Laureat którejkolwiek Nagrody, dana Nagroda pozostanie w dyspozycji Organizatora.

11.  Aktualizowana lista Laureatów jest udostępniona do wglądu dla Uczestników Loterii w oddziale Organizatora w Warszawie, ulica Wróbla 24 lok. 1, w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10:00 do 16:00, przez cały czas trwania Loterii. Organizator zastrzega sobie możliwość publikowania listy Laureatów na stronie internetowej: zloteprzeboje.pl przez cały okres trwania Loterii, nie dłużej niż do dnia 15 marca 2019 roku. Na liście publikowane jest imię Laureata oraz nazwa miejscowości zamieszkania Laureata. Organizator zastrzega możliwość podania do wiadomości listy Laureatów na antenie Radia Złote Przeboje i / lub Radia Pogoda w czasie trwania Loterii. Na antenie mogą być podane dane Laureata, jeśli Laureat wyrazi zgodę na ich ujawnienie, w przeciwnym wypadku, podane będzie wyłącznie imię Laureata oraz nazwa miejscowości zamieszkania Laureata. 

12.  Z przeprowadzonych losowań oraz procedury wyłaniania Laureatów Loterii Komisja Nadzoru sporządza protokoły.

13.  Fragmenty audycji emitowanych na antenie Radia Złote Przeboje i / lub Radia Pogoda, podczas których wyłaniani będą Laureaci Nagród są nagrywane przez Organizatora. Nagrania będą przechowywane przez okres 7 (siedmiu) lat.

14.  Protokoły losowań dostępne są na żądanie Uczestnika Loterii w oddziale Organizatora: 02-736 Warszawa, ulica Wróbla 24 lok. 1, w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10:00 do 16:00, w okresie trwania Loterii.

§ 8

Sposób zapewnienia prawidłowości urządzania Loterii

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Loterii, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Loterii oraz wyłonienia Laureatów Loterii, Organizator powoła Komisję Nadzoru i ustanowi regulamin jej działania. W skład Komisji Nadzoru wejdą osoby wyznaczone przez Organizatora, w tym osoba nadzorująca urządzenie i przebieg Loterii posiadająca wydane przez Ministra Finansów stosowne świadectwo zawodowe lub posiadająca zaświadczenie o odbyciu szkolenia, o którym mowa w art. 24b ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2016 r., poz. 471, z późn. zm.).

§ 9

Sposób i termin ogłaszania wyników

1.      O uzyskaniu Nagrody Laureaci zostają poinformowani w trakcie udziału w audycji na żywo na antenie Radia Złote Przeboje i / lub na antenie Radia Pogoda, przez osobę prowadzącą program / audycję.

2.      O sposobie odbioru Nagrody Laureaci zostają powiadomieni przez Organizatora telefonicznie, po zakończeniu audycji na żywo, najpóźniej w kolejnym dniu roboczym następującym po dniu, w którym uzyskali Nagrodę pod numerem telefonu, za pośrednictwem którego dany Laureat dokonywał Zgłoszenia/eń. Organizator podejmuje 3 (trzy próby nawiązania połączenia telefonicznego z Laureatem Nagrody. W przypadku trzech nieudanych prób nawiązania połączenia z Laureatem, traci on prawo do Nagrody, która pozostaje w rękach Organizatora. Przez nieudaną próbę połączenia z Laureatem rozumie się nie odebranie połączenia, przez co najmniej 5 sygnałów, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny, włączenie się sygnału faksu lub automatycznej sekretarki / poczty głosowej).

3.      W trakcie rozmowy telefonicznej, o której mowa powyżej, Laureat zobowiązany jest podać imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL i numer dowodu osobistego oraz złożyć oświadczenie, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z Loterią, w tym wydania Nagrody i oświadczenie, iż nie jest osobą, o której mowa w § 4 pkt 2 Regulaminu. Laureat może również podać numer konta bankowego, jeżeli je posiada.  

4.      Laureat Nagrody podczas rozmowy, o której mowa powyżej może złożyć również oświadczenie, że wyraża zgodę na przetwarzanie dla celów marketingowych Administratora i/lub Organizatora swoich danych osobowych, wizerunku i głosu za pomocą środków masowego przekazu lub środków elektronicznych i/lub złożyć oświadczenie, że wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogę elektroniczną.

5.      Organizator zastrzega, że rozmowy telefoniczne z Laureatami są nagrywane. Nagranie rozmowy zostanie na żądanie danego Laureata udostępnione w biurze Organizatora, w Warszawie, przy ulicy Wróbla 24 lok. 1, w okresie trwania Loterii. Nagrania rozmów będą przechowywane przez Organizatora przez okres 7 (siedmiu) lat.

6.      Laureat traci prawo do Nagrody w przypadku, gdy: nie spełnia warunków niniejszego Regulaminu, nie jest osobą uprawnioną do wzięcia udziału w Loterii lub odmawia podania danych osobowych lub złożenia oświadczeń niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Loterii lub odmawia odbioru Nagrody albo nie poda danych niezbędnych do przekazania Nagrody, w tym nie odbierze połączenia telefonicznego, o którym mowa w § 9 pkt 2 i 3 powyżej.     

§ 10

Miejsce i termin wydawania wygranych.

1.      Nagrody pieniężne zostaną przekazane na rzecz ich Laureatów przelewem na konto bankowe danego Laureata o ile zostanie przez niego wskazane lub przekazem pocztowym na adres Laureata, wskazany przez Laureata w rozmowie telefonicznej, o której mowa w § 9 pkt 2 - 3 Regulaminu, w terminie do dnia 15 lutego 2019 roku.  

2.      Wydanie Nagród zostanie zakończone do dnia 15 lutego 2019 roku. W przypadku, gdy Laureat nie otrzyma Nagrody przekazanej przez Organizatora w sposób określony w punkcie 1 niniejszego paragrafu, ze względu na podanie błędnych danych, dana Nagroda pozostanie w dyspozycji Organizatora.

3.      Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru Nagrody z przyczyn leżących po stronie Laureata danej Nagrody.

§ 11

Tryb i terminy rozpatrywania reklamacji i zgłaszania roszczeń.

1.      Wszelkie reklamacje w związku z Loterią należy zgłaszać na piśmie, na adres oddziału Organizatora: 02-736 Warszawa, ulica Wróbla 24 lokal 1, wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem, podaniem daty i miejsca zdarzenia i treści żądania oraz podaniem imienia, nazwiska, dokładnego adresu Uczestnika i numeru telefonu, za pomocą którego Uczestnik dokonywał Zgłoszeń w ramach Loterii, w czasie trwania Loterii, jednak nie później niż w terminie do dnia 1 marca 2019 roku. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego.

2.      Reklamacje związane z Loterią rozstrzyga Komisja Nadzoru na podstawie Regulaminu w terminie 10 dni roboczych od daty ich otrzymania przez Organizatora.

3.      W przedmiocie reklamacji wiążąca jest decyzja Organizatora. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora listem poleconym, wysłanym na adres wskazany w reklamacji. Rozpatrzenie reklamacji, wraz z zawiadomieniem o sposobie jej rozpatrzenia zakończy się do dnia 15 marca 2019 roku.

4.      Regulamin Loterii dostępny jest w oddziale Organizatora: 02-736 Warszawa, ulica Wróbla 24 lokal 1, w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10:00 do 16:00 oraz na stronie internetowej: zloteprzeboje.pl i/lub wap.2win.pl,  w czasie trwania Loterii. Każdy Uczestnik w czasie trwania Loterii może otrzymać kopię Regulaminu, pod warunkiem przesłania pisemnej prośby na adres Organizatora: 02-736 Warszawa, ulica Wróbla 24 lokal 1 (z dopiskiem: "REGULAMIN WIELKA LOTERIA RADIOWA").

5.      Wszelkie roszczenia Uczestnika w stosunku do Organizatora z tytułu urządzenia Loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.

6.      Wszelkie ewentualne spory związane z przeprowadzaniem Loterii rozpatrywane będą przez właściwy miejscowo sąd powszechny, zgodnie z przepisem art. 27 § 1 kodeksu postępowania cywilnego.

7.      W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy z dnia 19.11.2009 r. o grach hazardowych (tekst jednolity Dz. U. 2016 r., poz. 471, z późn.zm.).

8.      Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędnie dokonane Zgłoszenia przez Uczestników oraz za podanie przez Uczestnika nieprawdziwych danych.

§ 12

Wartość puli nagród.

1.      W Loterii zostanie przyznanych maksymalnie 230 (słownie: dwieście trzydzieści) nagród (zwanych w Regulaminie: "Nagrody" / "Nagroda").

2.      Nagrody stanowią nagrody pieniężne lub nagrody rzeczowe.

3.      Nagrody pieniężne, to Nagrody w kwocie 1.000,00 zł (słownie: jednego tysiąca złotych) brutto lub kwocie od 50,00 zł (słownie: pięćdziesięciu złotych) brutto do 2.000,00 zł (słownie: dwóch tysięcy złotych) brutto, z zastrzeżeniem postanowienia § 4 pkt 32 Regulaminu, tj. z uwzględnieniem kwot ewentualnej Kumulacji oraz postanowienia § 4 pkt 33 Regulaminu. Maksymalna wysokość pierwszej Nagrody pieniężnej w pierwszej Rundzie Dziennej wynosi 2.000 zł (słownie: dwa tysiące złotych) brutto, z zastrzeżeniem postanowienia § 4 pkt 33 Regulaminu. W przypadku, gdy nie odbędzie się gra o Nagrodę w danej Rundzie Dziennej lub nie zostanie przyznana Nagroda pieniężna w maksymalnej wysokości w danej Rundzie Dziennej tj. w kwocie 2.000 zł (słownie: dwóch tysięcy złotych) brutto lub wyższej (wynikającej z Kumulacji lub podwyższonej zgodnie z postanowieniem § 4 pkt 33 Regulaminu), różnica pomiędzy kwotą wygranej Nagrody pieniężnej w Rundzie Dziennej, a maksymalną kwotą Nagrody pieniężnej w danej Rundzie Dziennej przechodzi w części lub w całości do gry o Nagrodę w kolejnej Rundzie Dziennej i powiększy maksymalną kwotę Nagrody pieniężnej w kolejnej Rundzie Dziennej / kolejnych Rundach Dziennych. 

4.      Nagrody rzeczowe to nagrody o wartości od 50,00 zł (słownie: pięćdziesięciu złotych) brutto do 2.000,00 zł (słownie: dwóch tysięcy złotych) brutto.

5.      Maksymalna pula Nagród przyznawanych w Rundach Dziennych wynosi 460.000,00 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt tysięcy złotych) brutto.

6.      Organizator każdorazowo poinformuje Uczestników o maksymalnej wysokości lub wartości Nagrody, kwocie Kumulacji i stanie Kumulacji oraz o Nagrodach w Rundach Dziennych w Materiałach Informacyjnych (między innymi, w komunikacji SMS, na antenie Radia Złote Przeboje i/lub na antenie Radia Pogoda).

7.      Organizator przewiduje dodatkową pulę Nagród w kwocie 40.000 zł (słownie: czterdziestu tysięcy złotych) brutto, z której mogą być powiększane kwoty Nagród pieniężnych w ramach Kumulacji lub niezależnie od Kumulacji lub zwiększana ilość Nagród rzeczowych.

8.      Łączna pula wszystkich Nagród wynosi 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) brutto.

9.      Wydanie Nagród nastąpi zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa podatkowego. Organizator jako płatnik podatku od nagród, obliczy pobierze i odprowadzi należny podatek.

10.  Laureat nie może przenieść prawa do Nagrody na osoby trzecie.

SŁUCHAJ ZŁOTYCH PRZEBOJÓW!