"Radioturniej w Radiu Z這te Przeboje" [REGULAMIN]

REGULAMIN KONKURSU "Radioturniej w Radiu Z這te Przeboje"

I POSTANOWIENIA OG粌NE

1. Organizatorem konkursu " Radioturniej w Radiu Z這te Przeboje " (dalej: "Konkurs") jest "GRUPA RADIOWA AGORY" Sp. z o.o. z siedzib w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsi瑿iorc闚 prowadzonego przez S康 Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru S康owego, pod numerem KRS 0000126767, REGON 012268176, NIP 521-28-97-003, o kapitale zak豉dowym 25.019.500 z這tych, zwana w dalszej cz窷ci Regulaminu r闚nie "Organizatorem".

2. Fundatorem nagr鏚 w Konkursie jest Organizator lub sponsor.

3. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przeprowadzany jest na antenie stacji radiowych posiadaj帷ych w nazwie wsp鏊ny cz這n "Z這te Przeboje", zwanych w dalszej cz窷ci Regulaminu 陰cznie "Stacj Radiow".

4. Konkurs b璠zie realizowany w okresie od dnia 2 wrze郾ia 2019 r. do dnia 30 grudnia 2019 r. od poniedzia趾u do czwartku podczas audycji pt. "Ca豉 Muzyka" trwaj帷ych od godz. 18:00 do 22:00, zwanych dalej 陰cznie "Audycjami" lub osobno - "Audycj". Ka盥ego dnia realizacji Konkursu zostanie  rozegranych 6 (sze嗆) tur Konkursu (dalej 陰cznie: "Tury" lub osobno "Tura").

5. Uczestnikiem Konkursu mo瞠 by ka盥a pe軟oletnia osoba fizyczna. Osoby o ograniczonej zdolno軼i do czynno軼i prawnych mog wzi望 udzia w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody ich przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie.

6. Uczestnikami Konkursu nie mog by pracownicy Organizatora, a tak瞠 cz這nkowie ich rodzin oraz osoby najbli窺ze.

7. Regulamin Konkursu dost瘼ny b璠zie przez ca造 czas trwania Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora.

II ZASADY KONKURSU

1. Aby wzi望 udzia w Konkursie, s逝chacz Stacji Radiowej (dalej: "Zg豉szaj帷y") wysy豉 zg這szenie (dalej: "Zg這szenie") poprzez formatk na stronie internetowej dost瘼nej pod adresem URL: www.zloteprzeboje.pl zawieraj帷e:

a) uzasadnienie, za co i dlaczego lubi Radio Z這te Przeboje,

b) wskazanie imienia i w豉軼iwego numeru telefonu Zg豉szaj帷ego.

2. Prawo do dalszego udzia逝 w Konkursie na zasadach opisanych w ust瘼ach poni瞠j uzyskuj Zg豉szaj帷y, kt鏎zy w ocenie Komisji Konkursowej napisali najciekawsze uzasadnienie, o kt鏎ym mowa w ust. 1a) powy瞠j oraz spe軟iaj pozosta貫 wymagania wskazane w Regulaminie. Zg豉szaj帷y musz 郵edzi Audycj i odebra telefon od prowadz帷ego Audycj w trakcie tej Audycji.

3. Zg豉szaj帷y, o kt鏎ych mowa w ust. 2 powy瞠j, z kt鏎ymi uda這 si nawi您a po陰czenie telefoniczne, rywalizuj mi璠zy sob w Turach Konkursu odpowiadaj帷 na pytania zadawane na antenie Stacji Radiowej przez prowadz帷ego Audycj. 

4. W ka盥ej Turze dwaj Zg豉szaj帷y odpowiadaj na jednakow liczb pyta.  Zadanie po jednym pytaniu ka盥emu Zg豉szaj帷emu b璠zie okre郵one jako runda pyta. Tura trwa do momentu, gdy w danej rundzie pyta jeden Zg豉szaj帷y udzieli b喚dnej odpowiedzi, a drugi odpowiedzi poprawnej.

5. Ka盥y ze Zg豉szaj帷ych rywalizuj帷ych na antenie Stacji Radiowej ma 5 sekund na odpowied na zadane pytanie. Brak udzielenia odpowiedzi w ci庵u 5 sekund r闚noznaczny jest z podaniem odpowiedzi b喚dnej.

6. Ka盥ego dnia realizacji Konkursu:

a. prawo udzia逝 w pierwszej Turze uzyskuje dw鏂h Zg豉szaj帷ych wybranych zgodnie z ust. 2 powy瞠j;

b. w drugiej Turze bierze udzia Zg豉szaj帷y, kt鏎y wygra pierwsz Tur oraz Zg豉szaj帷y b璠帷y autorem najciekawszego Zg這szenia, kt鏎e wp造n窸o do momentu rozpocz璚ia rozgrywania drugiej Tury;

c. w trzeciej Turze bierze udzia Zg豉szaj帷y, kt鏎y wygra drug Tur oraz Zg豉szaj帷y b璠帷y autorem najciekawszego Zg這szenia, kt鏎e wp造n窸o do momentu rozpocz璚ia rozgrywania trzeciej Tury;

d. w czwartej Turze bierze udzia Zg豉szaj帷y, kt鏎y wygra trzeci Tur oraz Zg豉szaj帷y b璠帷y autorem najciekawszego Zg這szenia, kt鏎e wp造n窸o do momentu rozpocz璚ia rozgrywania czwartej Tury;

e. w pi徠ej Turze bierze udzia Zg豉szaj帷y, kt鏎y wygra czwart Tur oraz Zg豉szaj帷y b璠帷y autorem najciekawszego Zg這szenia, kt鏎e wp造n窸o do momentu rozpocz璚ia rozgrywania pi徠ej Tury;

f. w sz鏀tej Turze bierze udzia Zg豉szaj帷y, kt鏎y wygra pi徠 Tur oraz Zg豉szaj帷y b璠帷y autorem najciekawszego Zg這szenia, kt鏎e wp造n窸o do momentu rozpocz璚ia rozgrywania sz鏀tej Tury;

i. zwyci瞛ca sz鏀tej Tury uzyskuje tytu "Zwyci瞛cy Dnia" i prawo do Nagrody Dnia;

j. Zg豉szaj帷ym, kt鏎zy brali udzia w Turze, lecz nie zostali zwyci瞛cami Tury przys逝guje prawo do Nagrody Pocieszenia.

III NAGRODY

1. Nagrodami w Konkursie  s:

a)   sprz皻 elektroniczny o warto軼i 200 z這tych (dwie軼ie z這tych) brutto (dalej: "Nagroda Dnia"),

b) zestaw gad瞠t闚 Stacji Radiowej, o warto軼i 30 z這tych (trzydzie軼i z這tych) brutto (dalej: "Nagroda Pocieszenia"),

przy czym Nagroda Dnia oraz Nagroda Pocieszenia, zwane s dalej 陰cznie "Nagrodami", osobno za "Nagrod".

2. Ka盥y Zg豉szaj帷y ma prawo do otrzymania w ramach Konkursu jednej Nagrody Dnia albo jednej Nagrody Pocieszenia.

3. Aby otrzyma Nagrod Dnia, Zwyci瞛ca Dnia jest zobowi您any nie p騧niej ni w terminie 3 (s這wnie: trzech) dni roboczych od dnia rozmowy z Prowadz帷ym Audycj przes豉 na adres e-mail: kontakt@zloteprzeboje.pl dane odbiorcy Nagrody Dnia: imi, nazwisko, adres, nr telefonu.

4. Aby odebra Nagrod Pocieszenia, Zg豉szaj帷y, kt鏎y uzyska prawo do Nagrody Pocieszenia jest zobowi您any nie p騧niej ni w terminie 3dni (s這wnie: trzech) dni roboczych od dnia rozmowy z Prowadz帷ym Audycj, przes豉 na adres e-mail: kontakt@zloteprzeboje.pl dane odbiorcy Nagrody Pocieszenia: imi, nazwisko, adres, nr telefonu.

5. Nagrody zostan wys豉ne na wskazane adresy pocztowe w terminie do 30 (s這wnie: trzydziestu) dni roboczych licz帷 od dnia zako鎍zenia Konkursu.

6. Nagrody nie podlegaj wymianie, w szczeg鏊no軼i na ekwiwalent pieni篹ny w innej walucie czy na nagrod rzeczow.

7. Organizator nie odpowiada za op騧nienia w przes豉niu lub wydaniu Nagr鏚 w Konkursie wynikaj帷e z op騧nienia dostarczenia wymaganych informacji.

IV KOMISJA KONKURSOWA

1. Komisj Konkursow stanowi prowadz帷y Audycj z Konkursem.

2. Komisja Konkursowa obraduje przed ka盥 Tur rozgrywan w Konkursie. 

V DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych uczestnik闚 konkursu jest Organizator - Grupa Radiowa Agory sp. z o.o. z siedzib w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10.

2. Organizator wyznaczy inspektora ochrony danych, z kt鏎ym mo積a skontaktowa si poprzez adres e-mail iodo@radioagora.pl lub pisemnie na adres siedziby Organizatora (w takim przypadku prosimy o dopisek "IOD").

3. Dane osobowe uczestnik闚 b璠 przetwarzane w celu:

a) przeprowadzenia Konkursu, w tym przekazania Nagrody,

b) ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszcze lub obrony przed takimi roszczeniami przez Organizatora.

W obu przypadkach podstaw prawn przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os鏏 fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

c) realizacji obowi您k闚 Organizatora wynikaj帷ych z przepis闚 prawa, w szczeg鏊no軼i przepis闚 podatkowych oraz z zakresu rachunkowo軼i (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

4. Dane osobowe uczestnik闚 mog by przekazywane podmiotom 鈍iadcz帷ym Organizatorowi us逝gi zwi您ane z przeprowadzeniem Konkursu, w tym z wydaniem Nagrody.

5. Dane osobowe uczestnik闚 b璠 przechowywane przez okres niezb璠ny do przeprowadzenia Konkursu, przy czym w zakresie niezb璠nym dla dochodzenia ewentualnych roszcze wynikaj帷ych z Konkursu lub obrony przed roszczeniami dane b璠 przetwarzane do chwili ich przedawnienia. Po tym okresie dane b璠 przetwarzane jedynie w celu i w zakresie wynikaj帷ym z przepis闚 prawa.

6. Uczestnikowi przys逝guje prawo dost瘼u do jego danych oraz prawo 膨dania ich sprostowania, ich usuni璚ia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

7. Uczestnikowi przys逝guje tak瞠 prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmuj帷ego si ochron danych osobowych.

8. Uczestnikowi przys逝guje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dla cel闚 wskazanych w nin. pkt V ust. 3 lit a lub b z przyczyn zwi您anych z jego szczeg鏊n sytuacj. Dla cel闚 dowodowych, Organizator prosi o wnoszenie sprzeciwu drog pisemn na adres siedziby Organizatora lub elektroniczn na adres iodo@radioagora.pl

9. Podanie danych osobowych jest niezb璠ne do udzia逝 w Konkursie i odbioru  Nagrody.

VI PRAWA AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE

1. Zg豉szaj帷y, wraz z przes豉niem Zg這szenia potwierdza, 瞠 posiada wszelkie prawa do przes豉nego Zg這szenia i wyra瘸 zgod na odczytanie tre軼i Zg這szenia w ca這軼i lub w cz窷ciach na antenie Stacji Radiowej oraz nagranie i wyemitowanie na antenie Stacji Radiowej odczytanej tre軼i Zg這szenia, a tak瞠 eksploatacji Zg這szenia lub odczytanej tre軼i Zg這szenia w formie nada radiowych i reemisji, publicznego odtwarzania, wprowadzania do pami璚i komputera oraz emisji (w tym nadawania i udost瘼niania) w Internecie przez Organizatora, bez ograniczenia czasowego ani terytorialnego.

2. Zg豉szaj帷y wyra瘸 zgod na nagranie i wyemitowanie na antenie Stacji Radiowej jego wypowiedzi a tak瞠 artystycznych wykona, o ile takie powstan w ramach jego uczestnictwa w Konkursie, oraz do eksploatacji tych artystycznych wykona w formie nada radiowych i reemisji, publicznego odtwarzania, wprowadzania do pami璚i komputera oraz emisji (w tym nadawania, i udost瘼niania) w Internecie przez Organizatora, bez ograniczenia czasowego ani terytorialnego.

3. Korzystanie z tre軼i Zg這szenia, wypowiedzi, ani z artystycznego wykonania Zg豉szaj帷ego w zakresie okre郵onym w cz窷ci VI Regulaminu nie wi捫e si z obowi您kiem zap豉ty na rzecz Zg豉szaj帷ego 瘸dnego wynagrodzenia lub odszkodowania z tego tytu逝.

4. Je瞠li Zg這szenie nades豉ne przez uczestnika Konkursu b璠zie mia這 cechy utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, uczestnik Konkursu z chwil przes豉nia Zg這szenia do Konkursu udziela Organizatorowi nieodp豉tnej licencji do korzystania ze Zg這szenia lub jego fragment闚, bez ogranicze co do czasu i terytorium, na nast瘼uj帷ych polach eksploatacji:

a. utrwalanie i zwielokrotnianie technik drukarsk, reprograficzn, zapisu magnetycznego i technik cyfrow,

b. wprowadzanie do obrotu, u篡czenie lub najem orygina逝 albo egzemplarzy,

c. publiczne wystawienie, wy鈍ietlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, publiczne udost瘼nienie w taki spos鏏, aby ka盥y m鏬 mie do niego dost瘼 w miejscu i czasie przez siebie wybranym (w tym w sieci Internet).

5. Organizator ma prawo upowa積i osoby trzecie do korzystania ze Zg這szenia lub artystycznego wykonania w zakresie, o kt鏎ym mowa w ust瘼ach powy瞠j lub udzieli w tym zakresie sublicencji.

6. Organizator z chwil uzyskania licencji, o kt鏎ej mowa w ust. 4 powy瞠j, nabywa prawo do dokonywania przer鏏ek monta穎wych, skr鏒闚 i innych zmian, potrzebnych dla emisji/publikacji tre軼i Zg這szenia w Stacji Radiowej lub Internecie.

VII REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNO汎

1. Wszelkie reklamacje dotycz帷e przebiegu Konkursu, w szczeg鏊no軼i przyznawania Nagr鏚, mog by sk豉dane na adres Organizatora na pi鄉ie w terminie 30 dni od dnia zako鎍zenia Konkursu. Adres Organizatora zosta wskazany w punkcie I ust. 1 Regulaminu.

2. Reklamacje nale篡 sk豉da bezpo鈔ednio w siedzibie Organizatora lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

3. Reklamacja powinna mie form pisemn i zawiera imi, nazwisko oraz adres zamieszkania sk豉daj帷ego reklamacj, a tak瞠 numer jego telefonu, wraz z dok豉dnym opisem wskazuj帷ym na pow鏚 reklamacji.

4. Organizator w terminie 21 (s這wnie: dwadzie軼ia jeden) dni od momentu otrzymania reklamacji rozpatrzy zg這szon reklamacj i pisemnie poinformuje Zg豉szaj帷ego o zaj皻ym stanowisku.

VIII POSTANOWIENIA KO哸OWE

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialno軼i za dzia豉nia os鏏 trzecich, uniemo磧iwiaj帷e wzi璚ie udzia逝 w Konkursie przez jego uczestnik闚. Organizator nie ponosi odpowiedzialno軼i za ewentualne nieprawid這wo軼i i awarie w po陰czeniach sieci telefonicznych i informatycznych powsta造ch w szczeg鏊no軼i z winy operator闚 albo uczestnik闚 Konkursu.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialno軼i za powsta貫 szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez uczestnika Konkursu.

3. Organizator ma prawo zdecydowa o przerwaniu rozmowy z kt鏎ymkolwiek uczestnikiem Konkursu z powodu z貫j jako軼i po陰czenia.

4. Prowadz帷y Audycj wykonuje tylko jedn pr鏏 nawi您ania po陰czenia telefonicznego o kt鏎ym mowa w punkcie II ust. 2 Regulaminu (5 sygna堯w). Je瞠li Zg豉szaj帷y nie odbierze po陰czenia - traci prawo do udzia逝 w Konkursie.

5. Organizator ma prawo w ka盥ym momencie trwania Konkursu wykluczy z udzia逝 w nim uczestnika Konkursu, w szczeg鏊no軼i odm闚i mu przyznania Nagrody, je瞠li podj掖 w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie dzia豉lno軼i sprzecznej z Regulaminem.

6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie maj w szczeg鏊no軼i odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

7. Organizator zastrzega prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Konkursu, przy czym zmiany niniejszego Regulaminu dokonywane b璠 wy陰cznie na korzy嗆 uczestnik闚 Konkursu i bez uszczerbku dla praw nabytych uczestnik闚 Konkursu. O wszelkich zmianach Regulaminu Organizator b璠zie informowa na antenie Stacji Radiowej i na stronie internetowej www.zloteprzeboje.pl

SΣCHAJ ZΜTYCH PRZEBOJ紟!