"Wakacyjny Przebój Wszech czasów" - regulamin

REGULAMIN  KONKURSU "Wakacyjny Przebój Wszech czasów"

I.    POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Organizatorem konkursu "Wakacyjny Przebój Wszech czasów", zwanego dalej "Konkursem", jest Grupa Radiowa Agory sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000126767, REGON 012268176, NIP 521-28-97-003 zwanej w dalszej części Regulaminu "Organizatorem".

2.    Konkurs odbywać się będzie na stronie internetowej www.zloteprzeboje.pl, zwaną w dalszej części Regulaminu "Stroną Internetową".

3.    Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4.    Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna. Osoby nie mające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody ich przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w konkursie.

5.    Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora ani Fundatora, a także członkowie ich rodzin oraz osoby najbliższe.

6.    Konkurs odbędzie się od 26.08.2010 roku do 31.08.2010 roku.

7.    Regulamin Konkursu dostępny będzie przez cały czas trwania Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.zloteprzeboje.pl.

8.    Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator (dalej: "Fundator").

II.    WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1.    Celem wzięcia udziału w Konkursie należy w dniu  od 26.08.2010 r. do 31.08.2010 roku do godz. 16.00 wskazać Wakacyjny Przebój Wszech czasów poprzez oddanie głosu ( "kliknięcie") na jedną z 8 propozycji zamieszczonych na Stronie Internetowej,  oraz uzupełnić i przesłać ("klikając" w odpowiednią ikonę) formularz zgłoszeniowy dostępny na tej stronie, zwany w dalszej części Regulaminu "Listem". List musi zawierać uzasadnienie wyboru.

2.    8 propozycji, o których mowa w ust. 1 powyżej, zostały wyłonione w drodze anonimowej sondy, która została przeprowadzona przed Konkursem, na Stronie Internetowej. Uczestnik zobowiązany jest podać w Liście, oprócz informacji wskazanych w ust. 1 powyżej,  swoje imię, nazwisko,  numer telefonu kontaktowego oraz adres e-mail.

3.    Za czas dotarcia Listu do Organizatora uważa się moment jego wpływu na serwer Organizatorów.

4.    Uczestnik może oddać tylko jeden głos i wysłać tylko jeden List.

5.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność przesłania Listów,  w tym w szczególności za wszelkie awarie sieci przesyłowych.

III.    NAGRODY

1.    Nagrodą w Konkursie jest zestaw 10 płyt CD, zwany dalej  "Nagrodą".

2.    Fundator zastrzega sobie prawo zmiany Nagrody na inną, w szczególności na nagrodę pieniężną w wysokości wartości Nagrody wskazanej powyżej, w przypadku, gdy z przyczyn od niego niezależnych, przyznanie Nagrody nie będzie możliwe.

IV.    NAGRODY I ZASADY ICH PRZYZNANIA

1.    Prawo do otrzymania Nagrody uzyska uczestnik Konkursu, którzy  najciekawiej uargumentują swój wybór, dalej: "Zwycięzca Konkursu" wybrany przez Komisję Konkursową.

2.    Komisja Konkursowa podejmuje uchwały zwykłą większością głosów.

3.    Decyzja Komisji Konkursowej w zakresie wyboru Zwycięzców Konkursu, jest decyzją ostateczną i nie podlega jakimkolwiek odwołaniom.

4.    Z zastrzeżeniem pkt III ust. 2 Regulaminu, Nagroda nie podlega wymianie na jakikolwiek ekwiwalent, w szczególności ekwiwalent pieniężny.

5.    Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany o  przyznaniu Nagrody telefonicznie przez przedstawiciela Organizatorów. W czasie rozmowy telefonicznej Zwycięzca Konkursu zobowiązany jest podać Organizatorom swoje imię i nazwisko oraz adres.

6.    Nagroda zostanie przesłana drogą pocztową na podany przez Zwycięzcę Konkursu adres,  nie wcześniej niż 15.09.2010 r. Zwycięzca Konkursu zobowiązany jest do dokonania z przedstawicielem Organizatorów ustaleń co do terminu i sposobu odbioru Nagrody. Odbiór Nagrody zostanie udokumentowany protokołem podpisanym przez przedstawiciela Organizatora i Zwycięzcę Konkursu.

7.    Wskutek odmowy podania przez Zwycięzcę Konkursu danych wyliczonych w  ust. 6 powyżej, odmowy dokonania przez Zwycięzcę Konkursu ustaleń dotyczących odbioru Nagrody, o których mowa w ust. 7 lub też niedokonania takich ustaleń w terminie do dnia 04.06.2010 r., Zwycięzca Konkursu traci prawo do otrzymania Nagrody.

8.    Do chwili przekazania Nagrody Zwycięzcy Konkursu Fundator pozostaje jej jedynym i wyłącznym właścicielem. Nagroda zostanie wydana Zwycięzcy Konkursu przez Fundatora.

V.    DANE OSOBOWE

1.    Uczestnicy Konkursu, podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę i  upoważniają Organizatora do przetwarzania tych danych osobowych dla celów organizacji Konkursu, wydania przyznanej Nagrody oraz innych prawnie usprawiedliwionych celów Organizatora.

2.    Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo poprawy treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania ich danych osobowych.

3.    Organizator informuje, iż podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z  ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101., poz. 926 ze zm.).

4.    Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na publikację ich imienia oraz nazwiska na stronie internetowej www.zloteprzeboje.pl.

VI.    REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1.    Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, w szczególności przyznawania Nagród, mogą być składane na adres Organizatora na piśmie w  terminie do 14 dni od daty zakończenia konkursu. Adres Organizatora został wskazany w punkcie I ust. 1 Regulaminu.

2.    Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę jej dotarcia na adres Organizatora.

3.    Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko oraz adres zamieszkania składającego reklamację, a także adres poczty elektronicznej, z której wysłany został List, wraz z  dokładnym opisem wskazującym na powód reklamacji.

4.    Organizator w terminie 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni od otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego ją o zajętym stanowisku.

5.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie udziału w Konkursie przez jego Uczestników.

6.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez Uczestnika Konkursu.

7.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przypadki przesłania Listu w imieniu Uczestnika Konkursu przez osoby nieuprawnione.

VII.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości i awarie w połączeniach sieci Internet powstałych w szczególności z winy operatorów i dostawców sieci internetowej lub Uczestników Konkursu.

2. Wysyłając List o treści i na adres wskazany w pkt II ust. 1 Regulaminu, Uczestnik Konkursu potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w Regulaminie oraz podporządkowuje się jego postanowieniom.

3.    Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim Uczestnika Konkursu, w szczególności odmówić mu przyznania Nagrody, jeżeli podjął w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie działalności sprzecznej z Regulaminem.

4.    W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

SŁUCHAJ ZŁOTYCH PRZEBOJÓW!