Kszta速ujemy wn皻rza

Regulamin konkursu 'Kszta速ujemy wn皻rza"

I. POSTANOWIENIA OG粌NE

1. Organizatorem konkursu 'Kszta速ujemy wn皻rza', zwanego dalej 'Konkursem', jest RADIOWE DORADZTWO REKLAMOWE Sp. z o.o. z siedzib w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsi瑿iorc闚 prowadzonego przez S康 Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru S康owego, pod numerem KRS 0000064691, Regon 631209148, NIP 7781336973 (dalej: RDR) oraz GRUPA RADIOWA AGORY Sp. z o.o. z siedzib w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsi瑿iorc闚 prowadzonego przez S康 Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru S康owego, pod numerem KRS 0000126767, Regon 012268176, NIP 521-28-97-003 (dalej: GRA), zwane w dalszej cz窷ci Regulaminu 'Organizatorami'.

2. Konkurs emitowany b璠zie na antenie stacji radiowej 'Radio Z這te Przeboje 100,1 FM Warszawa', zwan w dalszej cz窷ci Regulaminu 'Stacj Radiow'.

3. Fundatorem nagrody w Konkursie jest 'MEGA' Centrum Meblowo-O鈍ietleniowe Krzysztof Radziuk z siedzib w Warszawie przy ul. Aleje Jerozolimskie 200, wpisany do Ewidencji Dzia豉lno軼i Gospodarczej, prowadzonej przez Prezydenta Miasta Pruszkowa, pod numerem 4527, NIP 534-101-54-94, zwany dalej 'Fundatorem', reprezentowanym przez Dorot Walczak dorata.walczak@megameble.pl .

4. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Uczestnikiem Konkursu mo瞠 by ka盥a pe軟oletnia osoba fizyczna. Osoby nie maj帷e pe軟ej zdolno軼i do czynno軼i prawnych mog wzi望 udzia w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody ich przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w konkursie.

6. Uczestnikami Konkursu nie mog by pracownicy Organizator闚 ani Fundatora, a tak瞠 cz這nkowie ich rodzin oraz osoby najbli窺ze.

7. Uczestnikami Konkursu mog by tylko osoby maj帷e sta貫 miejsce zamieszkania w wojew鏚ztwie mazowieckim, potwierdzone odpowiednim wpisem w dowodzie osobistym.

8. Czas trwania Konkursu obejmuje dni w okresie od 06.09.2010 r. do 10.09.2010 r.

9. Regulamin Konkursu dost瘼ny b璠zie przez ca造 czas trwania Konkursu w siedzibie Organizator闚 oraz na stronie www.zloteprzeboje.pl.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Celem wzi璚ia udzia逝 w Konkursie nale篡 w dniach od 06.09.2010 r. od godz. 9.00 do 10.09.2010 r. do godz. 16.00 wys豉 za po鈔ednictwem poczty elektronicznej list (dalej 'List') na adres wnetrza@zloteprzeboje.pl. List powinien zawiera projekt wn皻rza skomponowany z udost瘼nionych przez Organizatora 25 zdj耩 mebli i przedmiot闚, zamieszczonych na stronie www.zloteprzeboje.pl, wraz z kr鏒kim opisem (dalej: 'projekt'. Projekt mo瞠 by wykonany w dowolnej technice ale finalnie powinien by przes豉ny drog elektroniczn w formie zdj璚ia w formacie JPG. Autor 'Listu' musi by jedynym autorem projektu i jego opisu.

2. Uczestnik zobowi您any jest poda w Li軼ie swoje imi, nazwisko i numer telefonu kontaktowego.

3. Za czas dotarcia Listu do Organizator闚 uwa瘸 si moment jego wp造wu na serwer Organizator闚.

4. Uczestnik mo瞠 wys豉 tylko jeden List, zawieraj帷y tylko jeden projekt .

5. Organizatorzy nie ponosz odpowiedzialno軼i za skuteczno嗆 przes豉nia List闚, w tym w szczeg鏊no軼i za wszelkie awarie sieci przesy這wych.

III. NAGRODY

1. Nagrod w Konkursie jest bon o warto軼i 5 000 z (s這wnie: pi耩 tysi璚y z這tych) uprawniaj帷y do zakup闚 w Centrum Mebli i O鈍ietlenia Mega Meble przy Al. Jerozolimskie 200 w Warszawie do zrealizowania w terminie ustalonym przez Organizatora oraz Zwyci瞛c Konkursu, podczas przekazywania bonu , oraz nagroda pieni篹na w wysoko軼i 556 z (s這wnie: pi耩set pi耩dziesi徠 sze嗆 z這tych) zwane dalej 陰cznie 'Nagrod'.

IV. NAGRODY I ZASADY ICH PRZYZNANIA

1. Prawo do otrzymania Nagrody uzyska 1 (s這wnie: jeden) Uczestnik Konkursu, b璠帷y autorem najciekawszego projektu, wybranego zgodnie z ust. 2-7 poni瞠j.

2. Organizator powo逝je Komisj Konkursow w sk豉dzie:

1. Piotr Kwiatkowski

2. Aneta Anikiej

3. Justyna Rytel

3. Po up造wie terminu zg豉szania si Uczestnik闚 do Konkursu, wskazanego w pkt II ust. 1 Regulaminu, Komisja Konkursowa dokona wyboru 5 (s這wnie: pi璚iu) najciekawszych projekt闚.

4. Komisja Konkursowa podejmuje uchwa造 zwyk陰 wi瘯szo軼i g這s闚.

5. Decyzja Komisji Konkursowej w zakresie wyboru projekt闚 jest decyzj ostateczn i nie podlega jakimkolwiek odwo豉niom.

6. Projekty wybrane przez Komisj Konkursow zostan wydrukowane i umieszczone w Centrum Mebli i O鈍ietlenia Mega Meble przy Al. Jerozolimskie 200 w Warszawie, w dniach 11.09.2010 od godz. 10:00 do 12.09.2010 do godz. 15:30. Autorzy projekt闚 wybranych przez Komisj Konkursow (zwani dalej 'Finalistami') zostan powiadomieni poczt elektroniczn przez Organizator闚 o dokonanym wyborze.

7. Zwyci瞛ca Konkursu zostanie wy這niony spo鈔鏚 Finalist闚 w drodze g這sowania uczestnik闚 eventu zorganizowanego przez Fundatora, w Centrum Mebli i O鈍ietlenia Mega Meble przy Al. Jerozolimskie 200 w Warszawie (najwi瘯sza ilo嗆 g這s闚 zebranych w umieszczonej na miejscu urnie). G這sowanie odb璠zie si w dniach 11.09.2010 od godz. 10:00 do 12.09.2010 do godz. 14:30. Regulamin g這sowania dost瘼ny b璠zie w Centrum Mebli i O鈍ietlenia Mega Meble przy Al. Jerozolimskie 200 w Warszawie.

8. Z zastrze瞠niem pkt III ust. 2 Regulaminu, Nagroda nie podlega wymianie na jakikolwiek ekwiwalent, w szczeg鏊no軼i ekwiwalent pieni篹ny.

9. Zwyci瞛ca Konkursu zostanie og這szony 12.09.2010, o godz. 15:30 w Centrum Mebli i O鈍ietlenia Mega Meble przy Al. Jerozolimskie 200 w Warszawie. Tam tez nast徙i uroczyste wr璚zenie bonu towarowego stanowi帷ego cz窷 Nagrody. Z cz窷ci pieni篹nej Nagrody potr帷ony zostanie przez Organizatora 10% podatek dochodowy od warto軼i Nagrody, celem przekazania go przez Organizatora na rachunek bankowy w豉軼iwego urz璠u skarbowego. Zwyci瞛ca Konkursu, zobowi您any jest do podania Fundatorowi i Organizatorowi wszelkich potrzebnych informacji zwi您anych z obowi您kiem zap豉ty podatku dochodowego od warto軼i otrzymanej Nagrody oraz okazania dowodu osobistego.

10. Odbi鏎 Nagrody zostanie udokumentowany protoko貫m podpisanym przez przedstawiciela Organizator闚 i Zwyci瞛c Konkursu.

11. W przypadku niemo磧iwo軼i odbioru Nagrody w trybie ust. 9 powy瞠j, Zwyci瞛ca Konkursu i przedstawiciel Organizator闚 dokonaj w tym zakresie odr瑿nych ustale.

12. Wskutek odmowy podania przez Zwyci瞛c Konkursu danych wyliczonych w ust. 9 powy瞠j, odmowy okazania dowodu osobistego, odmowy dokonania przez Zwyci瞛c Konkursu ustale dotycz帷ych odbioru Nagrody, o kt鏎ych mowa w ust. 9 lub te niedokonania takich ustale w terminie do dnia 19.09.2010 r., Zwyci瞛ca Konkursu traci prawo do otrzymania Nagrody.

13. Do chwili przekazania Nagrody Zwyci瞛cy Konkursu Fundator pozostaje jej jedynym i wy陰cznym w豉軼icielem. Nagroda zostanie wydana Zwyci瞛cy Konkursu przez Fundatora.

V. DANE OSOBOWE

1. Uczestnicy Konkursu, podaj帷 swoje dane osobowe, wyra瘸j zgod i upowa積iaj Organizator闚 do przetwarzania tych danych osobowych dla cel闚 organizacji Konkursu, wydania przyznanej Nagrody oraz innych prawnie usprawiedliwionych cel闚 Organizator闚.

2. Uczestnicy Konkursu, podaj帷 swoje dane osobowe, wyra瘸j zgod i upowa積iaj Organizator闚 do przekazania ich Fundatorowi.

3. Uczestnikom Konkursu przys逝guje prawo wgl康u do swoich danych osobowych, prawo poprawy tre軼i swoich danych osobowych oraz prawo 膨dania zaprzestania przetwarzania ich danych osobowych.

4. Organizatorzy informuj, i podane dane osobowe b璠 przetwarzane zgodnie z ustaw z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101., poz. 926 ze zm.).

5. Uczestnicy Konkursu wyra瘸j zgod na publikacj ich imienia oraz nazwiska na stronie internetowej www.zloteprzeboje.pl.

VI. PRAWA AUTORSKIE

1. Je瞠li projekt nades豉ny przez Uczestnika Konkursu b璠zie mia cechy utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Uczestnik Konkursu z chwil przes豉nia projektu do Konkursu udziela ka盥emu z Organizator闚 nieodp豉tnej licencji do korzystania z projektu, bez ogranicze co do czasu i terytorium, na nast瘼uj帷ych polach eksploatacji:

a) utrwalanie i zwielokrotnianie technik drukarsk, reprograficzn, zapisu magnetycznego i technik cyfrow,

b) wprowadzanie do obrotu, u篡czenie lub najem orygina逝 albo egzemplarzy,

c) publiczne wystawienie, wy鈍ietlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, publiczne udost瘼nienie w taki spos鏏, aby ka盥y m鏬 mie do niego dost瘼 w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

2. Ka盥y z Organizator闚 ma prawo upowa積ienia os鏏 trzecich do korzystania z utworu w zakresie, o kt鏎ym mowa w ust. 1 powy瞠j.

3. Ka盥y z Organizator闚 z chwil uzyskania licencji, o kt鏎ej mowa w ust. 1 powy瞠j, nabywa prawo do wykonywania praw zale積ych.

VII. REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNO汎

1. Wszelkie reklamacje dotycz帷e przebiegu Konkursu, w szczeg鏊no軼i przyznawania Nagr鏚, mog by sk豉dane na adres Organizator闚 na pi鄉ie w terminie do 14 dni od daty zako鎍zenia konkursu. Adres Organizator闚 zosta wskazany w punkcie I ust. 1 Regulaminu.

2. Za dat wniesienia reklamacji uwa瘸 si dat jej dotarcia na adres Organizatora.

3. Reklamacja powinna zawiera imi i nazwisko oraz adres zamieszkania sk豉daj帷ego reklamacj, a tak瞠 adres poczty elektronicznej, z kt鏎ej wys豉ny zosta List, wraz z dok豉dnym opisem wskazuj帷ym na pow鏚 reklamacji.

4. Organizator w terminie 21 (s這wnie: dwadzie軼ia jeden) dni od otrzymania reklamacji rozpatrzy zg這szon reklamacj i pisemnie poinformuje zg豉szaj帷ego j o zaj皻ym stanowisku.

5. Organizatorzy nie ponosz odpowiedzialno軼i za dzia豉nia os鏏 trzecich, uniemo磧iwiaj帷e wzi璚ie udzia逝 w Konkursie przez jego Uczestnik闚.

6. Organizatorzy nie ponosz odpowiedzialno軼i za powsta貫 szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez Uczestnika Konkursu.

7. Organizatorzy nie ponosz odpowiedzialno軼i za przypadki przes豉nia Listu w imieniu Uczestnika Konkursu przez osoby nieuprawnione.

VIII. POSTANOWIENIA KO哸OWE

1. Organizatorzy nie ponosz odpowiedzialno軼i za ewentualne nieprawid這wo軼i i awarie w po陰czeniach sieci Internet powsta造ch w szczeg鏊no軼i z winy operator闚 i dostawc闚 sieci internetowej lub Uczestnik闚 Konkursu.

2. Wysy豉j帷 List o tre軼i i na adres wskazany w pkt II ust. 1 Regulaminu, Uczestnik Konkursu potwierdza, 瞠 wyra瘸 zgod na zasady Konkursu zawarte w Regulaminie oraz podporz康kowuje si jego postanowieniom.

3. Organizatorzy maj prawo w ka盥ym momencie trwania Konkursu wykluczy z udzia逝 w nim Uczestnika Konkursu, w szczeg鏊no軼i odm闚i mu przyznania Nagrody, je瞠li podj掖 w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie dzia豉lno軼i sprzecznej z Regulaminem.

4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie maj odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

SΣCHAJ ZΜTYCH PRZEBOJ紟!