REGULAMIN KONKURSU 'ZGADNIJ CO TO'

I.    POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu 'Zgadnij co to', zwanego dalej 'Konkursem', jest RADIOWE DORADZTWO REKLAMOWE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000064691, REGON 631209148, NIP 7781336973 oraz GRUPA RADIOWA AGORY Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000126767, REGON 012268176, NIP 521-28-97-003, zwane w dalszej części Regulaminu 'Organizatorami'. 2. Konkurs emitowany będzie na antenie stacji radiowej 'Radio Złote Przeboje 90,4 FM Wrocław', zwanej w dalszej części Regulaminu 'Stacją Radiową'. 3. Fundatorem nagród w Konkursie jest Leroy Merlin Sp. Z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-729) ul. Targowa 72 wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 53665, nr NIP 113-00-89-950, zwana dalej 'Fundatorem'. 4. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 5. Uczestnikami Konkursu nie mogą być: a) pracownicy Organizatora lub Fundatora, a także członkowie ich rodzin oraz osoby najbliższe; b) osoby, które w ciągu ostatnich 3 miesięcy poprzedzających dzień rozpoczęcia Konkursu uzyskały prawo do nagrody w jakimkolwiek innym konkursie, organizowanym przez któregokolwiek z Organizatorów , a także osoby pozostające z nimi w stopniu pokrewieństwa w linii prostej do pierwszego stopnia albo w linii bocznej do drugiego stopnia. 6. Czas trwania Konkursu obejmuje dni w okresie od 04.10 do 08.10.2010. Każdego dnia będą przebiegały cztery edycje Konkursu. O rozpoczęciu i zakończeniu kolejnej edycji Konkursu informuje prowadzący program na antenie Stacji Radiowej. 7. Używane w Regulaminie pojęcie 'SMS' oznacza krótką wiadomość tekstową wysłaną z lub na telefon komórkowy. 8. Regulamin Konkursu dostępny będzie przez cały czas trwania Konkursu w siedzibie Organizatorów oraz na stronie www.zloteprzeboje.pl.

II.    WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Celem wzięcia udziału w Konkursie należy w dniach wskazanych w pkt I ust. 6 Regulaminu wysłać SMS na numer 70007, wpisując w treść SMS-a WIEM wraz z odpowiedzią na pytanie zadane przez prowadzącego Konkurs na antenie Stacji Radiowej, dalej: 'Zgłoszenie'. W każdej edycji Konkursu uczestnik może wysłać tylko jedno Zgłoszenie. 2. Całkowity koszt jednego SMS-a to 0,61 zł brutto (w tym 22% VAT). 3. W Konkursie nie są brane pod uwagę SMS-y wysłane za pośrednictwem sieci Internet. 4. W SMS-ie Uczestnik Konkursu nie podaje żadnych danych osobowych. 5. Po wysłaniu SMS-a, o treści wskazanej w ust. 1 powyżej, każdy Uczestnik otrzyma SMS zwrotny potwierdzający oddanie głosu i udział w Konkursie. 6. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za skuteczność przesłania SMS-ów, w szczególności za wszelkie awarie sieci przesyłowych.

III.    NAGRODY

1. Nagrodami w Konkursie jest 20 (słownie: dwadzieścia) bonów na zakupy w Leroy Merlin Wrocław (al. Karkonoska 85, 53-015 Wrocław), każdy o wartości 100 zł (słownie: sto złotych) brutto. przy czym każdy z ww. bonów zwany jest dalej 'Nagrodą', a łącznie zwane są dalej 'Nagrodami'. 2. W każdej edycji Konkursu zostanie rozdana jedna Nagroda. 3. Fundator zastrzega sobie prawo zmiany Nagrody na inną, w szczególności na nagrodę pieniężną w wysokości wartości Nagrody wskazanej powyżej, w przypadku, gdy z przyczyn od niego niezależnych, przyznanie Nagrody nie będzie możliwe.

IV.    NAGRODY I ZASADY ICH PRZYZNANIA

1. W każdej edycji Konkursu na antenie Stacji Radiowej zostaną wyemitowane wypowiedzi dzieci opisujące przedmioty związane z tematyką wyposażenia domu. 2. Prawo do otrzymania Nagrody w danej edycji Konkursu uzyskuje Uczestnik Konkursu, który jako pierwszy w danej edycji odgadnie o czym mówiły dzieci i wyśle SMS z hasłem "WIEM" i poprawną odpowiedzią na numer 70007. 3. Za czas dotarcia SMS do Organizatorów uważa się moment jego wpływu na serwer wyspecjalizowanego podmiotu obsługującego ruch SMS. 4. Z zastrzeżeniem pkt III ust. 3 Regulaminu, Nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent, w szczególności ekwiwalent pieniężny. 5. Uczestnik Konkursu, któremu przysługuje prawo do otrzymania jednej z Nagród, powoływany dalej jako 'Zwycięzca Konkursu', zostanie poinformowany o przyznaniu nagrody telefonicznie przez Organizatora. Zwycięzca Konkursu ma obowiązek odebrać połączenie inicjowane przez Organizatora na numer telefonu, z którego wykonano Zgłoszenie, najpóźniej przy trzeciej próbie wykonania takiego połączenia przez Organizatora. W czasie rozmowy telefonicznej Zwycięzca Konkursu zobowiązany jest podać Organizatorowi swoje imię i nazwisko, numer NIP, oraz imiona i nazwiska rodziców, dzieci oraz rodzeństwa. 6. Każdy uczestnik Konkursu może uzyskać prawo tylko do jednej Nagrody. 7. Uczestnicy Konkursu pozostający w stosunku pokrewieństwa w linii prostej do pierwszego stopnia oraz w linii bocznej do drugiego stopnia mogą uzyskać łącznie prawo tylko do jednej Nagrody, bez względu na liczbę nadesłanych Zgłoszeń. Przy wyłanianiu kolejnych Zwycięzców Konkursu pomijane będą osoby, pozostające z wcześniejszym Zwycięzcą Konkursu w takim stosunku pokrewieństwa. 8. Zwycięzca Konkursu zobowiązany jest do dokonania z przedstawicielem Organizatorów ustaleń co do miejsca, terminu i sposobu odbioru Nagrody, przy czym odbiór Nagrody może nastąpić nie wcześniej niż 05.10.2010 r. i nie później niż 31.10.2010r. Odbiór Nagrody zostanie udokumentowany protokołem podpisanym przez przedstawiciela Organizatorów i Zwycięzcę Konkursu lub poprzez podpisanie listu przewozowego w przypadku wysłania Nagrody przesyłką kurierską. 9. Wskutek odmowy podania przez Zwycięzcę Konkursu danych wyliczonych w ust. 5 powyżej, odmowy dokonania przez Zwycięzcę Konkursu ustaleń dotyczących odbioru Nagrody, o których mowa w ustępie poprzedzającym, nie dokonania takich ustaleń w terminie do dnia 31.10.2010 r. lub też nieodebrania Nagrody w terminie wskazanym w ust. 8 powyżej, Zwycięzca Konkursu traci prawo do otrzymania Nagrody. 10. W przypadku trzykrotnego nie odebrania przez Zwycięzcę Konkursu połączenia inicjowanego przez Organizatora na numer telefonu, z którego nadesłano Zgłoszenie, Zwycięzca Konkursu traci prawo do Nagrody, a prawo do Nagrody przechodzi na kolejnego Zwycięzcę Konkursu, wyłonionego zgodnie z postanowieniami rozdziału IV Regulaminu. 11. Organizator nie odpowiada za skutki nie zastosowania się przez Zwycięzcę Konkursu do warunków realizacji bonów (Nagród) obowiązujących u Fundatora, w tym treści ewentualnych regulaminów wykorzystania tych bonów lub zmian takich regulaminów dokonanych przez Fundatora. 12. Organizatorzy nie nabywają własności Nagród. Fundator przekazując nagrodę Zwycięzcy Konkursu działa za pośrednictwem Organizatorów.

V.    DANE OSOBOWE

1. Uczestnicy Konkursu, podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę i upoważniają Organizatorów do przetwarzania tych danych osobowych dla celów organizacji Konkursu, wydania przyznanych Nagród oraz innych prawnie usprawiedliwionych celów Organizatorów. 2. Uczestnicy Konkursu, podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę i upoważniają Organizatorów do przekazania ich Fundatorowi. 3. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo poprawy treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania ich danych osobowych. 4. Organizatorzy informują, iż podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101., poz. 926 ze zm.).

VI.    REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, w szczególności przyznawania Nagród, mogą być składane na adres Organizatorów na piśmie w terminie do 14 dni od daty zakończenia konkursu. Adres Organizatorów został wskazany w punkcie I ust. 1 Regulaminu. 2. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę jej dotarcia na adres Organizatora. 3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko oraz adres zamieszkania składającego reklamację, a także numer telefonu, z którego przesłano SMS, wraz z dokładnym opisem wskazującym na powód reklamacji. 4. Organizator w terminie 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni od otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego ją o zajętym stanowisku. 5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie udziału w Konkursie przez jego Uczestników. 6. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez Uczestnika Konkursu. 7. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wykonanie połączenia SMS przez osobę nieuprawnioną i wynikłe stąd skutki.

VII.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości i awarie w połączeniach telefonicznych oraz SMS powstałych w szczególności z winy operatorów sieci komórkowych lub Uczestników Konkursu. 2. Wysyłając SMS o treści i pod numer wskazanych w pkt II ust. 1 Regulaminu, Uczestnik Konkursu potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w Regulaminie oraz podporządkowuje się jego postanowieniom. 3. Organizatorzy mają prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim Uczestnika Konkursu, w szczególności odmówić mu przyznania nagrody, jeżeli podjął w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie działalności sprzecznej z Regulaminem. 4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

SŁUCHAJ ZŁOTYCH PRZEBOJÓW!