REGULAMIN KONKURSU 'Bądź piękna bez powodu'

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.     Organizatorem konkursu 'Bądź piękna bez powodu.', zwanego dalej 'Konkursem', jest Radiowe Doradztwo Reklamowe sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000064691, REGON 631209148, NIP 778-13-36-973, kapitał zakładowy 2 036 000,00 zł, zwana w dalszej części Regulaminu 'Organizatorem'.

2.     Informacja o Konkursie podawana będzie na antenie stacji Radio Złote Przeboje Opole 92,8 FM, zwanej w dalszej części Regulaminu "Stacją Radiową".

3.     Fundatorem nagród w Konkursie jest  TOVARES Sp. z o.o. ul. Szosa Gdańska 22, 86-031 Myślęcinek,  o nr NIP 9671122628 i nr KRS -0000076195, zwana dalej 'Fundatorem'.

4.     Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5.     Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba. Osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody ich przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie.

6.     Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora ani Fundatora, a także członkowie ich rodzin oraz osoby najbliższe.

7.     Czas trwania Konkursu obejmuje dni w okresie od  02.12.2010- 08.12.2010.

8.     Regulamin Konkursu dostępny będzie przez cały czas trwania Konkursu na stronie www.zloteprzeboje.pl.

II.WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1.     Celem wzięcia udziału w Konkursie należy w dniach wskazanych w pkt. I ust. 7 Regulaminu wysłać e-mail na adres: uroda@zloteprzeboje.pl zawierający porady dotyczące utrzymania świetnej formy, kondycji, urody i zdrowia, dalej 'Zgłoszenie'

2.     W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie mieszkańcy miasta Opole, posiadający odpowiedni wpis w dowodzie tożsamości, potwierdzający ten fakt.

3.     Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność przesłania Zgłoszenia, w szczególności za wszelkie awarie sieci przesyłowych.

III.NAGRODY

1.     Nagrodą w Konkursie jest pojedyncze zaproszenie na indywidualnie dobrany zabieg pielęgnacyjny i stylizacyjny w Salonie Fryzjerskim Iza, mieszczącym się w Opolu, przy ul. Waryńskiego 21 ( w przeciągu trzech tygodni (licząc od 9 grudnia) należy skontaktować się z Salonem Fryzjerskim Iza w celu umówienia się na zabieg) oraz zestaw kosmetyków Brodato, specjalnie dobrany dla zwycięzcy przez stylistę Salonu Iza o łącznej wartości 280 zł  (słownie dwieście osiemdziesiąt  złotych) brutto, zwane dalej "Nagrodą".

2.     W Konkursie zostaną rozdane dwie Nagrody.

3.     Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Nagrody na inną, w szczególności na nagrodę pieniężną w wysokości wartości Nagrody wskazanej powyżej, w przypadku, gdy z przyczyn od niego niezależnych, przyznanie Nagrody nie będzie możliwe.

IV.NAGRODY I ZASADY ICH PRZYZNANIA

1.     Na antenie Stacji Radiowej zostanie wyemitowany spot, w którym Organizator poinformuje o Konkursie i przybliży jego zasady.

2.     Prawo do otrzymania Nagrody w  Konkursie uzyskuje 2 (dwóch) Uczestników Konkursu, którzy zdaniem Komisji Konkursowej, o której mowa w ust. 3 poniżej, nadesłali najciekawsze Zgłoszenia.

3.     W celu wyłonienia zwycięzców Konkursu, Organizator powołuje 3 osobową Komisje Konkursową, w składzie:

a)    Justyna Rytel

b)    Aneta Anikiej

c)     Danuta Łysek

4.     Komisja Konkursowa podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają żadnym odwołaniom.

5.     Z zastrzeżeniem pkt III ust. 3 Regulaminu, Nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent, w szczególności ekwiwalent pieniężny.

6.     Uczestnik Konkursu, któremu przysługuje prawo do otrzymania Nagrody, powoływany dalej jako "Zwycięzca Konkursu", zostanie poinformowany o przyznaniu Nagrody drogą mailową, na adres wskazany w Zgłoszeniu, przez przedstawiciela Organizatorów. Zwycięzca Konkursu zobowiązany jest podać przedstawicielowi Organizatorów swoje imię i nazwisko, adres oraz numer dowodu osobistego.

7.     Zwycięzca Konkursu zobowiązany jest do dokonania z przedstawicielem Organizatorów ustaleń co do miejsca, terminu i sposobu odbioru Nagrody. Odbiór Nagrody zostanie udokumentowany protokołem podpisanym przez przedstawiciela Organizatora i Zwycięzcę Konkursu lub poprzez podpisanie listu przewozowego w przypadku wysłania Nagrody przesyłką kurierską.

8.     Wskutek odmowy podania przez Zwycięzcę Konkursu danych wyliczonych w ust. 4 odmowy dokonania przez Zwycięzcę Konkursu ustaleń dotyczących odbioru Nagrody, o których mowa w ustępie poprzedzającym, niedokonania takich ustaleń w terminie do dnia 19.12.2010 r. lub też nie odebrania Nagrody w terminie do dnia 31.12.2010, Zwycięzca Konkursu traci prawo do otrzymania Nagrody.

9.     Nagrody do czasu ich wydania Zwycięzcy Konkursu stanowią własność Fundatora.

10. Fundator wydaje Nagrody za pośrednictwem Organizatora.

V. Prawa autorskie

1.     Jeżeli Zgłoszenie nadesłane przez Uczestnika Konkursu będzie miało cechy utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Uczestnik Konkursu z chwilą przesłania Zgłoszenia do Konkursu udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji do korzystania ze Zgłoszenia lub jego fragmentów, bez ograniczeń co do czasu i terytorium, bez prawa do wypowiedzenia licencji, na następujących polach eksploatacji:

a.      utrwalanie i zwielokrotnianie techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego i techniką cyfrową,

b.     wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

c.      publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

2.     Organizator ma prawo upoważnienia osób trzecich do korzystania z utworu w zakresie, o którym mowa w ust. 1 powyżej.

3.     Organizator z chwilą uzyskania licencji, o której mowa w ust. 1 powyżej, nabywa prawo do wykonywania praw zależnych.

VI.DANE OSOBOWE

1.     Uczestnicy Konkursu, podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora do przetwarzania tych danych osobowych dla celów organizacji Konkursu, wydania przyznanych Nagród oraz innych prawnie usprawiedliwionych celów Organizatorów.

2.     Uczestnicy Konkursu, podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę i upoważniają Organizatorów do przekazania ich Fundatorowi.

3.     Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo poprawy treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania ich danych osobowych.

4.     Organizator informuje, iż podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101., poz. 926 ze zm.).

VII.REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1.     Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, w szczególności przyznawania Nagród, mogą być składane na adres Organizatora na piśmie w terminie do 14 dni od daty zakończenia Konkursu. Adres Organizatora został wskazany w punkcie I ust. 1 Regulaminu.

2.     Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę jej dotarcia na adres Organizatora.

3.     Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko oraz adres zamieszkania składającego reklamację, i adres email, z którego zostało wysłane Zgłoszenie do Konkursu wraz z dokładnym opisem wskazującym na powód reklamacji.

4.     Organizator w terminie 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni od otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego ją o zajętym stanowisku.

5.     Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie udziału w Konkursie przez jego Uczestników.

6.     Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez Uczestnika Konkursu.

7.     Organizator nie ponosi odpowiedzialności za korespondencję elektroniczną prowadzoną  z osobą nieuprawnioną i wynikłe stąd skutki.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.     Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości i awarie w połączeniach telefonicznych i internetowych, w szczególności z winy operatorów sieci komórkowych, administratorów sieci Internet lub Uczestników Konkursu.

2.     Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim Uczestnika Konkursu, w szczególności odmówić mu przyznania Nagrody, jeżeli podjął w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie działalności sprzecznej z Regulaminem.

3.     Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w trakcie trwania Konkursu.

4.     W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

SŁUCHAJ ZŁOTYCH PRZEBOJÓW!