Regulamin konkursu 'Pokaż jak dbasz...'

POKAŻ JAK DBASZ...

I.    POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu 'Pokaż jak dbasz ', zwanego dalej 'Konkursem', jest RADIOWE DORADZTWO REKLAMOWE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000064691, Regon 631209148, NIP 7781336973 (dalej: RDR) oraz GRUPA RADIOWA AGORY Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000126767, Regon 012268176, NIP 521-28-97-003 (dalej: GRA), zwane w dalszej części niniejszego regulaminu (dalej: 'Regulamin') 'Organizatorami' lub "Organizatorem". 2. Informacje o Konkursie emitowane będą na stronie internetowej www.zloteprzeboje.pl. 3. Fundatorem nagrody w Konkursie jest ZIAJA Ltd Zakład Produkcji Leków z siedzibą w Gdańsku (80-298), przy ul. Jesiennej 9, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, pod numerem KRS 21573: , NIP: 584-020-11-86, zwana dalej "Fundatorem". 4. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 5. Uczestnikiem Konkursu może być każda, pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkująca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na czas stały lub tymczasowy. Osoby nie mające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody ich przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie. 6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby. 7. Uczestnikami Konkursu nie mogą być: a) pracownicy Organizatorów lub Fundatora oraz członkowie ich rodzin (do II stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa), b) osoby, które w ciągu ostatnich 3 miesięcy poprzedzających dzień rozpoczęcia Konkursu uzyskały prawo do nagrody w jakimkolwiek innym konkursie, organizowanym przez któregokolwiek z Organizatorów, a także osoby pozostające z nimi w stopniu pokrewieństwa w linii prostej do pierwszego stopnia albo w linii bocznej do drugiego stopnia. 8. Czas trwania Konkursu obejmuje dni w okresie od 8 lipca do 4 sierpnia 2011 r. Konkurs jest podzielony na 15 edycji. Każda edycja trwa dwa dni, począwszy od godz. 9:00 pierwszego dnia danej edycji Konkursu, do godz. 24:00 drugiego dnia danej edycji Konkursu. 9. Regulamin Konkursu dostępny będzie przez cały czas trwania Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.zloteprzeboje.pl.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 1. Celem wzięcia udziału w Konkursie należy w dniach od 8 lipca 2011 r. od godz. 9.00 do dnia 4 sierpnia 2010 r. do godz. 24.00 wysłać za pośrednictwem formatki konkursowej dostępnej na stronie konkursowej www.zloteprzeboje.pl rozwiązane hasło krzyżówki wraz z odpowiedzią na pytanie konkursowe, zamieszczone na ww. stronie internetowej w danej edycji Konkursu. (dalej "List") 2. Uczestnik zobowiązany jest podać w Liście swoje imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu kontaktowego. 3. Za czas dotarcia Listu do Organizatora uważa się moment jego wpływu na serwer Organizatorów. 4. Uczestnik może wysłać tylko jeden List . 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność przesłania Listów, w tym w szczególności za wszelkie awarie sieci przesyłowych. III. NAGRODY 1. Nagrodami w Konkursie jest 15 zastawów męskich kosmetyków, w ich skład wchodzą: krem nawilżający, żel activ, anty-perspirant i szampon przeciwłupieżowy. Wartość każdego zestawu wynosi 22,55 zł. (słownie: dwadzieścia dwa złote i pięćdziesiąt pięć groszy) brutto, każda zwana dalej osobno "Nagrodą". 2. W każdej edycji Konkursu zostanie przyznana jedna Nagroda. 3. Fundator zastrzega sobie prawo zmiany Nagrody na inną, w szczególności na nagrodę pieniężną w wysokości wartości Nagrody wskazanej powyżej, w przypadku, gdy z przyczyn od niego niezależnych, przyznanie Nagrody nie będzie możliwe.

IV. NAGRODY I ZASADY ICH PRZYZNANIA 1. Prawo do otrzymania Nagrody uzyska Uczestnik Konkursu, który prawidłowo w danej edycji Konkursu podał krzyżówkowe hasło i był autorem najciekawszego zdaniem Komisji Konkursowej Listu nadesłanego w danej edycji Konkursu. 2. Organizator powołuje Komisję Konkursową w składzie: 1. Bogna Bartusch 2. Aneta Anikiej 3. Urszula Kulikowska 3. Komisja Konkursowa podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. 4. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają jakimkolwiek odwołaniom. 5. Z zastrzeżeniem pkt III ust. 3 Regulaminu, Nagroda nie podlega wymianie na jakikolwiek ekwiwalent, w szczególności ekwiwalent pieniężny. 6. O prawie do Nagrody uczestnik Konkursu zostanie poinformowany przez Organizatora telefonicznie, na numer telefonu, podany w Liście. W przypadku braku możliwości nawiązania połączenia telefonicznego z Uczestnikiem Konkursu, pomimo podjęcia trzech prób nawiązania takiego połączenia, Uczestnik ten traci prawo do Nagrody, a jego uprawnienie przechodzi na kolejnego Uczestnika Konkursu, wyłonionego zgodnie z treścią pkt IV Regulaminu. 7. Uczestnik Konkursu, który uzyskał prawo do otrzymania Nagrody (dalej: "Zwycięzca Konkursu"), zobowiązany jest do dokonania z Organizatorem ustaleń, co do sposobu, miejsca i terminu odbioru Nagrody. 8. Zwycięzca Konkursu ma obowiązek podania Organizatorowi swojego imienia, nazwiska, adresu e-mail, z którego nadesłał List, serii i numeru dowodu osobistego oraz adres zamieszkania. Odmowa podania danych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, lub odmowa dokonania ustaleń, co do miejsca i terminu odbioru Nagrody, o czym mowa w ust. 5 powyżej, w terminie do dnia 8 sierpnia 2011 r., skutkuje utratą prawa do otrzymania Nagrody .

9. Uczestnik Konkursu może uzyskać tylko jedno prawo do Nagrody. Zgodnie z pkt. II ust. 4, kolejne Listy wysłane przez tego samego Uczestnika Konkursu, nie będą ocenianie przez Komisję Konkursową. 10. Uczestnicy Konkursu pozostający w stosunku pokrewieństwa w linii prostej do pierwszego stopnia oraz w linii bocznej do drugiego stopnia mogą uzyskać łącznie prawo tylko do jednej Nagrody, bez względu na liczbę nadesłanych Listów. Przy wyłanianiu kolejnych Zwycięzców Konkursu pomijane będą osoby, pozostające z wcześniejszym Zwycięzcą Konkursu w takim stosunku pokrewieństwa. 11. Do chwili przekazania Nagrody Zwycięzcy Konkursu Fundator pozostaje jej jedynym i wyłącznym właścicielem. Przy przekazaniu Nagród, Fundator działa za pośrednictwem Organizatora.

V. DANE OSOBOWE 1. Uczestnicy Konkursu, podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora do przetwarzania tych danych osobowych dla celów organizacji Konkursu, wydania przyznanej Nagrody oraz innych prawnie usprawiedliwionych celów Organizatora. 2. Uczestnicy Konkursu, podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora do przekazania ich Fundatorowi. 3. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo poprawy treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania ich danych osobowych. 4. Organizator informuje, iż podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101., poz. 926 ze zm.). 5. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na publikację ich imienia oraz nazwiska na stronie internetowej www.zloteprzeboje.pl.

VI. PRAWA AUTORSKIE 1. Jeżeli List nadesłany przez Uczestnika Konkursu będzie miał cechy utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Uczestnik Konkursu z chwilą przesłania Listu do Konkursu udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji do korzystania z Listu lub jego fragmentów, bez ograniczeń co do czasu i terytorium, bez prawa do wypowiedzenia licencji, na następujących polach eksploatacji: a. utrwalanie i zwielokrotnianie techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego i techniką cyfrową, b. wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, c. publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym. 2. Organizator ma prawo upoważnienia osób trzecich do korzystania z utworu w zakresie, o którym mowa w ust. 1 powyżej. 3. Organizator z chwilą uzyskania licencji, o której mowa w ust. 1 powyżej, nabywa prawo do wykonywania praw zależnych.

VII. REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ 1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, w szczególności przyznawania Nagród, mogą być składane na adres Organizatora na piśmie w terminie do 14 dni od daty zakończenia konkursu. Adres Organizatora został wskazany w punkcie I ust. 1 Regulaminu. 2. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę jej dotarcia na adres Organizatora. 3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko oraz adres zamieszkania składającego reklamację, a także adres poczty elektronicznej, z której wysłany został List, wraz z dokładnym opisem wskazującym na powód reklamacji. 4. Organizator w terminie 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni od otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego ją o zajętym stanowisku. 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie udziału w Konkursie przez jego Uczestników. 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez Uczestnika Konkursu. 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przypadki przesłania Listu w imieniu Uczestnika Konkursu przez osoby nieuprawnione.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości i awarie w połączeniach sieci Internet powstałych w szczególności z winy operatorów i dostawców sieci internetowej lub Uczestników Konkursu. 2. Wysyłając List o treści i na adres wskazany w pkt II ust. 1 Regulaminu, Uczestnik Konkursu potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w Regulaminie oraz podporządkowuje się jego postanowieniom. 3. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim Uczestnika Konkursu, w szczególności odmówić mu przyznania Nagrody, jeżeli podjął w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie działalności sprzecznej z Regulaminem. 4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

SŁUCHAJ ZŁOTYCH PRZEBOJÓW!